Zmiany, które wprowadza projekt dotyczą m.in. likwidacji barier we wprowadzaniu funduszy inwestycyjnych do obrotu w UE i zasad wycofania się przez fundusz inwestycyjny z działalności prowadzonej w innym państwie UE.

Nowe rozwiązania mają ułatwić prowadzenie działalności transgranicznej przedsiębiorstwom zbiorowego inwestowania takim jak fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne. Projekt wprowadza także niewielką zmianę w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi o charakterze dostosowawczym w związku z unijnymi regulacjami z zakresu finansowania społecznościowego (crowdfundingu).

Najważniejsze rozwiązania

  • Wprowadzono jednolite wymagania dotyczące informacji reklamowych kierowanych do inwestorów AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne) i UCITS (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe).
  • Zapewniono większą przejrzystość i wzmocniono ochronę inwestorów oraz ułatwiono dostęp do informacji na temat przepisów krajowych mających zastosowanie do informacji reklamowych. W tym celu, na właściwe organy nałożono obowiązek udostępniania treści przepisów na stronach internetowych tych organów.
  • Ustanowiono centralną bazę danych, która będzie dostępna poprzez stronę internetową. Dotyczy ona transgranicznego wprowadzania do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz wprowadzenia procedury weryfikacji ex ante informacji reklamowych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
  • Rozszerzono zakres danych, jakie UCITS (fundusze inwestycyjne otwarte) lub ZAFI (np. fundusze inwestycyjne zamknięte) muszą przekazać organom nadzoru (w przypadku Polski będzie to Komisji Nadzoru Finansowego) przed rozpoczęciem transgranicznego wprowadzania do obrotu na terenie UE.
  • Wprowadzono jasne warunki na jakich następuje zaprzestanie wprowadzania do obrotu jednostek uczestnictwa lub udziałów UCITS lub AFI (np. funduszy inwestycyjnych zamkniętych) w przyjmującym państwie UE.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 2 sierpnia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w późniejszych terminach.