Regionalna pomoc  publiczna i jej maksymalna intensywność  

Regionalna pomoc publiczna ma na celu pobudzenie długookresowe rozwoju obszarów o najniższym poziomie Produktu Krajowego Brutto na jednego mieszkańca. Obszary kwalifikujące się do udzielania pomocy regionalnej oraz intensywność pomocy na tych obszarach zostały określone na następujących poziomach: NUTS 2 (regionów), NUTS 3 (podregionów), a w przypadku regionu warszawskiego – na poziomie powiatów i gmin. Projektowane rozporządzenie wskazuje, że maksymalną intensywność pomocy regionalnej w poszczególnych regionach, oblicza się jako stosunek wartości pomocy regionalnej wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą.  

Charakter i zakres projektowanych zmian

W porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z 30.6.2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 878 ze zm.) zmianie ulegną maksymalne intensywności pomocy regionalnej dla niektórych regionów.

Przy czym należy zauważyć, że  projektowane rozwiązania uwzględniają pkt 189 wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa (Dz.Urz. UE C 153 z 29.04.2021, str. 1), zgodnie z którym po opublikowaniu wytycznych państwa członkowskie powinny notyfikować Komisji Europejskiej krajowe mapy pomocy regionalnej określające regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą regionalną.

W projekcie przewidziano m.in. wzrost maksymalnej intensywności pomocy województwa świętokrzyskiego z 35% do 50%. Ponadto założono, że dokonując podziału statystycznego województwa mazowieckiego, pomimo wzrostu PKB, w dalszym ciągu możliwe będzie udzielanie pomocy w regionie mazowieckim. Jej intensywność została określona odrębnie dla województwa mazowieckiego na poziomie 40% i podregionu siedleckiego, w którym poziom intensywności określono na 50%. W przypadku województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, opolskiego, małopolskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego intensywność pomocy regionalnej ma wzrosnąć z 35% do 40%, zaś w przypadku województwa śląskiego – z 25% do 30%. Rozporządzenie przewiduje także zmniejszenie dotychczasowej wartości maksymalnej intensywności pomocy w przypadku Poznania i Wrocławia, a także podregionu poznańskiego. Zmniejszeniu ulegnie także intensywność pomocy dla województwa pomorskiego (z 35% do 30%).

Jak można wyczytać z uzasadnienia, przyjęcie projektowanych zmian ma mieć „pozytywny wpływ na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ umożliwi korzystanie przez przedsiębiorców z regionalnej pomocy publicznej przeznaczonej na wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy”. W założeniu zatem projektowane zmiany dotyczące intensywności pomocy mają niwelować negatywne skutki zaburzonej konkurencyjności.

Projekt określa także sektory nieuprawnione do skorzystania z pomocy regionalnej. W porównaniu do obecnej mapy pomocy regionalnej, niedopuszczalne będzie udzielanie pomocy:

  • w sektorze żelaza i stali,
  • w sektorze węglowym i węgla brunatnego,
  • transportu,
  • sieci szerokopasmowych, energetyki,
  • rybołówstwa i akwakultury,
  • rolnictwa i leśnictwa,
  • portom lotniczym.

Pomoc regionalna nie będzie mogła być udzielana także przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu właściwych przepisów unijnych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji.

Etap legislacyjny: Projekt na etapie opiniowania.