Cel i zakres zmian

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano zapowiedź rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (projekt nr RD343). Projekt opracowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Z przedstawionych w wykazie prac informacji wynika, że opracowanie projektu wynika z konieczności dostosowania brzmienia rozporządzenia Rady Ministrów z 21.9.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1831) do przepisów nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, której przepisy weszły w życie 20.2.2021 r. A zwłaszcza, w kontekście zmian dotyczących art. 115 ust. 1 EgzAdmU. Przywołana nowelizacja dokonała zmiany w zakresie sposobu naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych przypadających więcej niż jednemu organowi egzekucyjnemu, poprzez uregulowanie zasady ich podziału z kwoty uzyskanej z egzekucji.

Co się zmienia?

Jak wynika z informacji przedstawionych w wykazie, projekt rozporządzenia będzie przewidywał wprowadzenie zmian w dwóch kierunkach. Po pierwsze, projektowane rozwiązania mają dostosować § 24 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych do znowelizowanego art. 115 EgzAdmU, poprzez określenie (w ust. 1 i 3-7) kolejności pokrycia wpłat z tytułu składek.

Zaś drugi kierunek zmian będzie obejmował dodatkowe zmiany w pozostałych jednostkach redakcyjnych rozporządzenia. Zmiany te będą miały charakter dostosowujący do ustawy z 23.10. 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1787 ze zm.) i będą polegały na odpowiednim dodaniu w przepisach rozporządzenia nazwy Funduszu Solidarnościowego.

Znowelizowany art. 115 § 1 EgzAdmU stanowi, że z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:

1) opłatę manipulacyjną;

1a) opłatę za czynności egzekucyjne;

1b) wydatki egzekucyjne;

1c) koszty egzekucyjne powstałe w postępowaniu egzekucyjnym umorzonym z przyczyny określonej w art. 59 § 2 EgzAdmU w przypadku, o którym mowa w art. 64ca § 2 EgzAdmU;

1d) opłatę egzekucyjną;

1e) koszty upomnienia;

2) należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim;

3) należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym albo korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego wpisu;

4) należności, do których stosuje się przepisy działu III Ordynacji podatkowej, należności celne oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, o ile nie zostały zaspokojone w trzeciej kolejności;

4a) koszty egzekucyjne i koszty upomnienia powstałe w egzekucji należności celnej;

5) (uchylony)

6) inne należności i odsetki, z zastrzeżeniem § 2a i 3 EgzAdmU.

Powyższa kolejność będzie odzwierciedlona w § 24 ust. 1 zmienianego rozporządzenia. Zmienione mają zostać także ust. 3-7 przywołanego przepisu.

W obecnym stanie prawnym ustępy te mają następujące brzmienie:

  • § 24 ust. 3: „Z wpłaty na pokrycie należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, objętych danym tytułem wykonawczym, w pierwszej kolejności pokrywa się koszty upomnienia, koszty egzekucyjne, a następnie składki i odsetki za zwłokę”,
  • § 24 ust. 4: „Z wpłaty na pokrycie należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, objętych danym tytułem wykonawczym, w pierwszej kolejności pokrywa się koszty upomnienia, koszty egzekucyjne, a następnie składki i odsetki za zwłokę”,
  • § 24 ust. 5: „Z wpłaty na pokrycie należności z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, objętych danym tytułem wykonawczym, w pierwszej kolejności pokrywa się koszty upomnienia, koszty egzekucyjne, a następnie składki i odsetki za zwłokę należne każdemu z funduszy, proporcjonalnie do należności każdego z tych funduszy objętych tym tytułem”,
  • § 24 ust. 6: „Wpłatę na pokrycie wymierzonej dodatkowej opłaty, objętej danym tytułem wykonawczym, rozlicza się w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, a następnie na pokrycie tej opłaty”,
  • § 24 ust. 7: „Z wpłaty na pokrycie dodatkowej opłaty wymierzonej od nieopłaconych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, objętej danym tytułem wykonawczym, w pierwszej kolejności pokrywa się koszty upomnienia, koszty egzekucyjne, a następnie dodatkową opłatę przysługującą każdemu z funduszy, proporcjonalnie do kwoty objętej tym tytułem”.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2021 r.