Rada Miejska ustaliła zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i określiła, że w szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach burmistrz miasta może wynająć lokal na rzecz osób niespełniających kryteriów określonych w uchwale. Jednak już ich nie doprecyzowała.

Wojewoda uznał, że wprowadzenie takiego zapisu do uchwały stanowi naruszenie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2014, poz. 150 ze zm.). Przewidując wyjątki od zasad, trzeba precyzyjnie wskazać, w jakich okolicznościach mają być one dopuszczone (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z 29.12.2015 r., KN-I.4131.1.413.2015.15).