Rada gminy w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków nie może wymagać podawania danych PESEL/REGON/NIP do wniosku o zawarcie umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym

Wskazane upoważnienie ustawowe z art. 19 WodaŚciekU stanowi, że regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest aktem prawa miejscowego. 

W ust. 5 podano z kolei, że regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;

4) warunki przyłączania do sieci;

5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza;

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;

8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;

9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

W kontekście wprowadzanych do wniosku o zawarcie umowy podanych danych w postaci numeru PESEL lub REGON, numeru NIP, warto odnotować najnowsze stanowisko podane w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Śląskiego z 6.10.2021 r. (NPII.4131.1.865/2021; źródło: http://dzienniki.slask.eu). W orzeczeniu tym organ nadzoru zakwestionował m.in. zapisy odnoszące się do elementów składowych wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub oprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Organ nadzoru wskazał mianowicie, w odniesieniu do ww. zapisów, że: Wymaga zaznaczenia, że podanie ww. numerów (PESEL, REGON, NIP) nie stanowi warunku zawarcia umowy o dostawę wody lub odprowadzanie ścieków. Określenie w Regulaminie, w oparciu o art. 19 ust. 5 pkt 2 WodaŚciekU, warunków i trybu zawierania umów z odbiorcami usług oznacza, że powinny się w nim znaleźć tylko niezbędne dane konieczne do zawarcia takiej umowy. 

Orzecznictwo

Jeżeli osoba (podmiot) ubiegająca się o jej zawarcie przedłoży wniosek w tym przedmiocie, wskazując imię i nazwisko (nazwę) oraz adres (siedzibę) lub odpowiednio imię i nazwisko (nazwę) oraz adres osoby (podmiotu) korzystającej z lokalu, to już te dane osobowe powinny umożliwić podpisanie ww. umowy. Za takim stanowiskiem opowiedziano się także w orzecznictwie sądowo-administracyjnym (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15.1.2019 r., II OSK 391/17).

Podsumowując, wskazane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody jest prawnie uzasadnione. Rada gminy nie może wykraczać poza swoje ustawowe kompetencje, które uprawniają jedynie do określenia warunków i trybu zawierania umowy z odbiorcami usług. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności