W kontekście podanej problematyki warto w pierwszej kolejności przytoczyć regulacje CzystGmU, a szczególnie art. 6n z którego wynika, że rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, (….)

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Ponadto, jak wynika z art. 6m ust. 2 CzystGmU, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w uchwale Kolegium RIO w Lublinie z 29.3.2022 r. (Nr 836.47.2022), w którym zakwestionowano zapis przewidujący wymóg podawania danych w zakresie symbolu PKD. W uzasadnieniu swojego stanowiska organ nadzoru zwrócił uwagę na kilka kwestii:

1) rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej (czyli ww. PKD) nie ma wpływu na ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w konsekwencji żądanie takich danych nie znajduje uzasadnienia w przepisie delegacyjnym, czyli ww. art. 6n ust. 1 CzystGmU;

2) wymóg podawania symbolu PKD nie wynika również z przepisu art. 6m ust. 1b CzystGmU, wskazującego dane, których podania może wymagać organ stanowiący. Dla przypomnienia z tej ostatniej regulacji wynika, że rada gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących danych:

  • imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości;
  • dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • numer telefonu właściciela nieruchomości;
  • adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości;
  • inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego;
  • informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Podsumowując, stanowisko RIO jest prawnie uzasadnione. Nie ma podstaw, aby rada gminy wprowadził wymóg podawania danych w zakresie działalności gospodarczej odnośnie symbolu PKD. Rada gminy mogłaby ewentualnie wprowadzić taką możliwość (podania danych), ale nie jako obowiązek dla przedsiębiorcy.