Rada gminy w deklaracji na odpady komunalne nie może wprowadzić wymogu podawania danych o symbolu PKD przedsiębiorcy

W kontekście podanej problematyki warto w pierwszej kolejności przytoczyć regulacje CzystGmU, a szczególnie art. 6n z którego wynika, że rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, (….)

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Ponadto, jak wynika z art. 6m ust. 2 CzystGmU, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w uchwale Kolegium RIO w Lublinie z 29.3.2022 r. (Nr 836.47.2022), w którym zakwestionowano zapis przewidujący wymóg podawania danych w zakresie symbolu PKD. W uzasadnieniu swojego stanowiska organ nadzoru zwrócił uwagę na kilka kwestii:

1) rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej (czyli ww. PKD) nie ma wpływu na ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w konsekwencji żądanie takich danych nie znajduje uzasadnienia w przepisie delegacyjnym, czyli ww. art. 6n ust. 1 CzystGmU;

2) wymóg podawania symbolu PKD nie wynika również z przepisu art. 6m ust. 1b CzystGmU, wskazującego dane, których podania może wymagać organ stanowiący. Dla przypomnienia z tej ostatniej regulacji wynika, że rada gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących danych:

  • imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości;
  • dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • numer telefonu właściciela nieruchomości;
  • adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości;
  • inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego;
  • informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Podsumowując, stanowisko RIO jest prawnie uzasadnione. Nie ma podstaw, aby rada gminy wprowadził wymóg podawania danych w zakresie działalności gospodarczej odnośnie symbolu PKD. Rada gminy mogłaby ewentualnie wprowadzić taką możliwość (podania danych), ale nie jako obowiązek dla przedsiębiorcy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności