Uchwała rady miejskiej (będąca przedmiotem ww. rozstrzygnięcia) została podjęta na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 6n ust. 1 pkt 1 CzystGmU – przepis dotyczy ustalenia deklaracji na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z podanej regulacji prawnej wynika zaś, że rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b CzystGmU oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała powinna zawierać także informację o terminach i miejscu składania deklaracji.

W podanym wyżej rozstrzygnięciu nadzorczym regionalna izba obrachunkowa ustaliła, że w załączniku do uchwały rady gminy określono nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wskazano, w jakich przypadkach należy złożyć deklarację. Przewidziano także obowiązek złożenia deklaracji w przypadku ustania obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym zakresie organ nadzoru zwrócił uwagę na kilka kwestii.

Po pierwsze podano, że regulacje ww. uchwały rady gminy w zakresie odnoszącym się do ustania obowiązku uiszczania opłaty, jako okoliczności powodującej konieczność złożenia deklaracji, nie znajdują podstaw w obowiązujących przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Po drugie podano, że przesłanki i terminy złożenia pierwszej deklaracji, czy też nowej deklaracji regulują odpowiednio przepisy art. 6m ust. 11 i ust. 2 CzystGmU. Zgodnie z art. 6m ust.11 tej ustawy: Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia:

1) zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości albo w lokalu w budynku wielolokalowym objętym uchwałą, o której mowa w art. 2a ust. 1, lub wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych;

2) podjęcia uchwały, o której mowa w art. 2a ust. 1, albo uchwały, o której mowa w art. 6c ust. 2. Po trzecie, w myśl art. 6m ust. 2 zdanie pierwsze CzystGmU: W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Po czwarte wskazano, że delegacja ustawowa do zawarcia w uchwale ww. postanowienia nie wynika także z ww. przepisu art. 6n ust. 1 pkt 1 CzystGmU.

Po piąte podkreślono, że uchwała określająca wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości powinna zawierać m.in. „informację” o terminach składania deklaracji (wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), a nie ustalać przyczyny powodujące obowiązek złożenia deklaracji w sposób odmienny od regulacji ustawowych określających te zagadnienia.

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze regionalnej izby obrachunkowej jest prawnie uzasadnione. Nie ma uzasadnionych podstaw, aby rada gminy wprowadzała obowiązek złożenia deklaracji w przypadku ustania obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Źródło: http://bip.gdansk.rio.gov.pl/