Rada gminy nie może wprowadzić wymogu dołączania do wniosku o dotację dla żłobków oświadczeń rodziców dzieci

Badana przez RIO uchwała wydana została na podstawie art. 60 OpDzieciU. W orzecznictwie sądowym akcentuje się, że przy podejmowaniu uchwały na podstawie ww. art. 60 OpDzieciU, rada gminy zobowiązana jest kierować się zakresem delegacji ustawowej, obejmującej zgodnie z art. 60 ust. 2 OpDzieciU jedynie określenie wysokości dotacji i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji. Wskazane ustawowe określenie: "zasad ustalania oraz rozliczania dotacji" oznacza przy tym wskazanie reguł, którymi należy kierować się przy ustalaniu i rozliczaniu dotacji. Pojęcia te – interpretowane w kontekście celu i założeń ustawowych przyznawania dotacji celowych z tytułu opieki nad dziećmi – obejmują w konsekwencji takie reguły postępowania, jak określenie sposobu, w jaki dotacja dla beneficjenta będzie ustalana, na podstawie jakich dokumentów dotacja będzie przyznawana, w jaki sposób będzie regulowana dotacja na rzecz danego beneficjenta itp. (por. wyrok WSA z 11.6.2019 r., III SA/Po 142/19). 

Ważne

Z kolei, na mocy wspomnianej na wstępie uchwały, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy stwierdziło nieważność zapisu uchwały rady gminy przewidującego dołączenie do wniosku o udzielenie dotacji (przez podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce, czy zatrudniające dziennego opiekuna): oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego lub podmiotu zatrudniającego dziennych opiekunów lub dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek.

Analizując powyższe zapisy organ nadzoru zwrócił uwagę na fakt, że żądanie powyższych informacji jest przekroczeniem ustawowego upoważnienia dla organu stanowiącego, przyznanego na mocy ww. przepisu art. 60 ust. 2 OpDzieciU, zgodnie z którym wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej określa rada gminy w drodze uchwały.

Jak podano, przepisy wyżej wskazanej ustawy nie upoważniają organów gminy do żądania złożenia wyżej wskazanego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, w konsekwencji uznać należy, że brak jest też podstaw do podjęcia przez organ stanowiący uchwały w zakwestionowanym zakresie. 

Zdaniem Kolegium ww. Izby wystarczającym warunkiem udzielenia powyższej dotacji jest więc złożenie wniosku z podaną liczbą dzieci objętych opieką.

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze regionalnej izby obrachunkowej jest prawnie uzasadnione. Nie ma uzasadnionych podstaw, aby rada gminy przewidziała w uchwale dotacyjnej warunek przekazania dotacji w postaci dołączenia oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych z deklaracją zapisu dziecka do danego rodzaju placówki opieki.

Źródło: http://bip.bydgoszcz.rio.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności