Rada gminy nie może wprowadzić w uchwale dotacyjnej sankcji w postaci utraty prawa do dotacji na okres przyszłych lat

Powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczyło zaś uchwały rady powiatu podejmowanej na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 81 OchrZabU. Dla przypomnienia, z podanych regulacji wynika, po pierwsze, że w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Po drugie, dotacja, w zakresie określonym w art. 77 OchrZabU, może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Organ nadzoru zakwestionował zapis: W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową Beneficjent traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu Powiatu (...) przez kolejne trzy lata od daty stwierdzenia.

W argumentacji prawnej organ nadzoru zwrócił uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, wskazał, że jednostki samorządu terytorialnego działają na podstawie i w granicach prawa. Zgodnie ze wskazanym przepisem art. 81 ust. 1 OchrZabU, dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Stąd też nie jest dopuszczalne, aby na podstawie ww. przepisu, w trybie ustanawiania zasad udzielania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, były wprowadzane sankcje z tytułu wykorzystania dotacji niezgodnie z umową. Ponadto zaakcentowano, że wykorzystanie dotacji niezgodnie z umową jest niewątpliwie uchybieniem naruszającym prawo, niemniej jednak z uchybieniem tego rodzaju FinPubU nie wiąże dodatkowych sankcji w postaci utraty prawa do ubiegania się o dotację przez kolejne 3 lata. Jedyną sankcją przewidzianą w art. 252 FinPubU związaną z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, jest zwrot dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 252 ust. 1 pkt 1 FinPubU. Dodatkowo podano, że wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację stanowi przesłankę naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 9 pkt 1 DyscypFinPubU.

Podsumowując, rozstrzygniecie nadzorcze regionalnej izby obrachunkowej wydaje się być uzasadnione. Rada gminy w ramach ustalania uchwały dotacyjnej na cele związane z zabytkami nie może wprowadzać sankcji w postaci utraty prawa do dotacji przez okres kilku lat z powodu stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową.

Źródło: https://bip.wroclaw.rio.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności