Rada gminy nie może wprowadzić nowych ustaleń do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego po zakończeniu procedury planistycznej

Analizując podaną problematykę należy zwrócić uwagę na kilka regulacji PlanZagospU. I tak, zgodnie z art. 12 ust. 1 tej ustawy studium uchwala rada gminy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 11 pkt 9. Tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowią załączniki do uchwały o uchwaleniu studium. Zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane. Z kolei, z art. 28 PlanZagospU m.in. wynika, że istotne naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.

Na kanwie ww. regulacji w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Lubelskiego  z 4.10.2021 r. (IF-II.4131.19.2021; https://luwwlublinie.bip.gov.pl/2021-rozstrzygniecia/rozstrzygniecie-nadzorcze),  stwierdzono podjęcie uchwały przez radę gminy w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z naruszeniem prawa, z uwagi na uchwalenie zmiany studium w zakresie szerszym, niż zostało to określone w projekcie zmiany studium. W stanie faktycznym analizowanym przez organ nadzoru wprowadzenie do projektu zmiany studium nowego kierunku zagospodarowania obszaru zabudowy mieszkaniowej, usługowej, składów i magazynów zostało dokonane po zakończeniu procedury planistycznej, bezpośrednio przed przekazaniem projektu uchwały radnym rady gminy. Działanie takie, w ocenie organu nadzoru, nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia w treści przepisów PlanZagospU. Wojewoda wskazał ponadto, że iż istotnym elementem procedury sporządzania i uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest udział w niej tzw. czynnika społecznego. Dodatkowo zaznaczono, że organ planistyczny wprowadzając nowe ustalenia do projektu zmiany studium po zakończeniu procedury nie tylko pominął opinie i uzgodnienia organów uprawnionych, ale także pozbawił zainteresowane osoby fizyczne jakiejkolwiek możliwości zajęcia stanowiska wobec wprowadzanych zmian. Jednocześnie podano, że pod pojęciem procedury planistycznej należy rozumieć kolejno podejmowane czynności planistyczne określone przepisami ustawy, gwarantujące możliwość udziału zainteresowanych podmiotów w procesie planowania (składanie uwag i wniosków) i kontroli legalności przyjmowanych rozwiązań w granicach uzyskiwanych opinii i uzgodnień. Finalnie organ nadzoru uznał, że w toku procedury planistycznej do istotnego naruszenia trybu sporządzania zmiany studium, co w świetle art. 28 ust. 1 PlanZagospU skutkowało nieważnością całej uchwały zmieniającej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Podsumowując, wskazane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody jest prawnie uzasadnione. Rada gminy nie może ignorować wymogów przewidzianych dla podejmowania uchwały w sprawie studium (zmiany) uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności