Rada gminy nie może w uchwale w sprawi programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wskazywać wysokości dochodu uzasadniającego obniżenie czynszu

W kontekście podanej problematyki warto w pierwszej kolejności przytoczyć regulacje OchrLokU. W pierwszej kolejności należy wskazać, że ustawodawca w art. 21 zawarł dwa odrębne upoważnienia ustawowe dla rady gminy, tj. do:

- uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

- uchwalenia zasada wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel.

Na uwagę zasługuje fakt, że w art. 21 ust. 2 OchrLokU zawarto katalog elementów składających się na wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Tamże podano, że ma on być opracowany na co najmniej 5 lat i obejmować:

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach;

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;

7) wysokość kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także koszty inwestycyjne;

8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, (…).

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Śląskiego z 2.2.2022 r. (NPII.4131.1.118.2022; http://dzienniki.slask.eu).

We wskazanym orzeczeniu zakwestionowano zapis o treści:

7. O obniżkę czynszu naliczonego według obowiązujących stawek mogą występować najemcy lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy, których wysokość dochodu gospodarstwa domowego nie przekracza:
1) 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
2) 80% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym na osobę.

Ważne

Organ nadzoru weryfikując ww. zapisy wskazał, że w istocie rzeczy rada miejska dokonała w uchwale w sprawie mieszkaniowego zasobu gminnego wskazania wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającej stosowanie obniżek czynszu. Tymczasem materia ta jest właściwa dla uchwały podejmowanej w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 21 ust. 3 pkt 1 OchrLokU. Z tych zaś przepisów wynika, że rada gminy uchwala wspomniane wyżej zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przy czym w ramach tych zasad określa wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą stosowanie obniżek czynszu.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru jest prawnie uzasadnione. Rada gminy nie może wprowadzać w uchwale w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem gminy postanowień, który powinny znaleźć się w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących do tego zasobu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności