W kontekście powyższej problematyki przytoczyć warto art. 6r ust. 3 CzystGmU, w którym postanowiono, że rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez PSZOK-i. 

Z kolei, z ust. 3 art. 6r CzystGmU wynika, że w uchwale, o której mowa w ust. 3, dopuszcza się ograniczenie ilości zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, odbieranych lub przyjmowanych przez PSZOK-i od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nadto, jak wynika z ust. 3b, dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym, że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z wyłączeniem gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich, w przypadku których częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne może być rzadsza.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w  rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Lubelskiego z 29.11.2021 r. (PN-II.4131.343.2021; https://luwwlublinie.bip.gov.pl/2021), w którym organ nadzoru zwrócił uwagę na następujące istotne kwestie:

1) postanowienia uchwały podejmowanej na podstawie art. 6r ust. 3 CzystGmU muszą uwzględniać regulacje tej ustawy, zobowiązujące gminę do zorganizowania kompleksowego systemu gospodarki odpadami na jej terenie, zapewniającego mieszkańcom możliwość pozbywania się wszystkich określonych ustawowo rodzajów odpadów;

2) przepisy CzystGmU zobowiązują gminę do takiego zorganizowania PSZOK-u, aby jego funkcjonowanie zapewniało mieszkańcom gminy możliwość pozbywania się wszystkich określonych w ustawie frakcji, w tym również
odpadów niebezpiecznych;

3) pozbawiona podstaw prawnych jest regulacja uchwały, według której tylko niektóre z frakcji odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce są przyjmowane bezpłatnie w PSZOK-u;

4) pominięcie w odbieraniu przez PSZOK frakcji „odpady niebezpieczne” stanowi istotne naruszenie wskazanych wyżej przepisów CzystGmU.

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jest prawnie uzasadnione. Rada gminy nie może pominąć w uchwale dotyczącej sposobu i zakresu świadczeń usług w ramach odbierania odpadów komunalnych pominąć odbierania przez PSZOK odpadów niebezpiecznych.