Rada gminy nie może w dowolny sposób wprowadzać tekstu jednolitego uchwały, w tym dotyczącego zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Analiza podanej problematyki wymaga uwzględnienia regulacji AktyNormU oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283). 

Z art. 16 ust. 3 i 4 AktyNormU  wynika, że tekst jednolity aktu normatywnego innego niż ustawa ogłasza się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany. Akt normatywny może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego. Tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono. W kontekście podanego problemu znaczenie mają także regulacje wspomnianego rozporządzenia. I tak, z regulacji § 100a wynika, że tekst jednolity sporządza się według stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania obwieszczenia o ogłoszeniu tego tekstu, przy czym można zamieścić w nim również zmiany w ustawie ogłoszone w dzienniku urzędowym do dnia wydania tego obwieszczenia, które wejdą w życie po dniu jego wydania. Zgodnie zaś z § 101 ogłoszenie tekstu jednolitego następuje w formie obwieszczenia; tekst jednolity jest załącznikiem do tego obwieszczenia. Z dalszych regulacji wynika także, że w obwieszczeniu przytacza się przepis ustawy upoważniający do ogłoszenia tekstu jednolitego i tytuł ustawy, której tekst jednolity jest ogłaszany, a ponadto wymienia się ustawy, które wprowadziły zmiany do pierwotnego tekstu tej ustawy albo jej ostatniego tekstu jednolitego, oraz orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające niezgodność przepisów tej ustawy z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej lub ratyfikowaną umową międzynarodową, której ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie. W obwieszczeniu zamieszcza się także treść tych przepisów zawartych w ustawach zmieniających, których nie zamieszcza się w tekście jednolitym, jako niezmieniających tekstu ustawy, której tekst jednolity jest ogłaszany.

Ważne

Co istotne, ww. zasady stosuje się odpowiednio do tekstów jednolitych aktów normatywnych innych niż ustawa, a więc także do aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Problematyka wyżej opisana w kontekście podanych regulacji prawnych była przedmiotem analizy prawnej w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Pomorskiego z 30.8.2021 r. (Nr PN-II.4131.51.2021.KJ). Tamże zwrócono m.in. uwagę na fakt, że załączenie do uchwały zmieniającej tekstu jednolitego uchwały zmienianej jest sprzeczne z przepisami prawa m.in. z tego względu, że ogłoszenie tekstu jednolitego jest możliwe tylko w stosunku do przepisów, które już weszły w życie. 

Orzecznictwo

Jak podano: Zgodnie bowiem z regulacjami  przywołanego wyżej rozporządzenia, tekst jednolity sporządza się według stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania obwieszczenia o ogłoszeniu tego tekstu. Tymczasem Rada Miejska (…..)  wprowadziła do tekstu jednolitego zmiany, które jeszcze nie weszły w życie. Stanowisko Wojewody (……) znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 24.11.2010 r., II SA/Gl 630/10, „teksty jednolite aktów prawnych ogłasza, a nie uchwala, organ właściwy do wydania aktu normatywnego”, czyli w analizowanym przypadku Rada Miejska w(…..). Oznacza to, że organ stanowiący może podjąć uchwałę w przedmiocie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały, ale dopiero w sytuacji podjęcia i wejścia w życie uchwały w przedmiocie częściowej zmiany uchwały. Za nieprawidłowe należy zatem uznać dokonywanie kolejnych zmian w treści uchwały i jednoczesne przyjmowanie tekstu jednolitego zmienianego aktu prawnego (wyrok WSA we Wrocławiu z 26.6.2013 r. III SA/Wr 381/13).

Z powyższych względów Wojewoda stwierdził nieważność m.in. załącznika do uchwały w sprawie zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków w postaci owego regulaminu. 

Podsumowując, podane rozstrzygnięcie nadzorcze jakkolwiek mocno sformalizowane, jest zgodne z przywołanymi wyżej regulacjami prawnymi.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności