Przepis art. 6r ust. 3b CzystGmU przewiduje, że dopuszczalne jest zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Warto wspomnieć, że zapisy w ww. zakresie powinny znaleźć się w specjalnym akcie prawnym, o którym mowa w ust. 3 ww. art. 6r. Z jego treści wynika zaś, że rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Co istotne, nie zawsze rada gminy w odpowiedni sposób określa wspomnianą na wstępie częstotliwość odbierania zmieszanych i bioodpadów. Przykładem nieprawidłowości w podanym zakresie może być zapis zakwestionowany przez Wojewodę Lubelskiego w rozstrzygnięciu nadzorczym z 17.9.2021 r. (Nr PN-II.4131.261.2021) o treści:

Odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone bezpośrednio z nieruchomości  jeden raz w miesiącu, z tym że od kwietnia do października jeden raz na dwa tygodnie”.

W analizie prawnej organ nadzoru zwrócił uwagę na fakt, że ustalona przez radę gminy częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych i bioodpadów z nieruchomości w terminach: raz w miesiącu, a w miesiącach od kwietnia do października raz na dwa tygodnie nie respektuje wymogu zawartego w art. 6r ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie minimalnej częstotliwości odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i bioodpadów stanowiących odpady komunalne z budynków wielolokalowych – która w okresie od kwietnia do października nie może być rzadsza niż raz na tydzień.

Z kontekstu podanego stanu faktycznego wynika zaś, że rada gminy zrównała częstotliwość w okresie od kwietnia do października do odbioru odpadów raz na dwa tygodnie dla wszystkich nieruchomości, czy to budynków wielolokalowych czy jednorodzinnych. Tymczasem, ustawodawca dla budynków wielolokalowych przewidział minimalną częstotliwość raz na tydzień, a nie co dwa tygodnie. 

Podsumowując, rada gminy ustalając częstotliwość odbierania odpadów zmieszanych i bioodpadów, w tym w okresie od kwietnia do października nie może ustalać rzadszej częstotliwości odbioru, niż raz na tydzień dla budynków wielolokalowych. W przypadku wprowadzenia tego typu zapisów z dużym prawdopodobieństwem zostaną one zakwestionowane przez organ nadzoru, którym jest w podanym zakresie – właściwy miejscowo wojewoda.