Rada gminy nie może ustalać okresu obowiązywania umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

W pierwszej kolejności warto przypomnieć, że rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Z kolei, z ust. 5 art. 19 WodaŚciekU wynika w szczególności, że regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

  1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

  2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;

  3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;

  4) warunki przyłączania do sieci;

  5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

  6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza;

  7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;

  8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków.

Na kanwie ww. regulacji w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Lubelskiego z 27.9.2021 r. (PN-II.4131.263.2021; źródło: https://luwwlublinie.bip.gov.pl) poddano analizie wspomniane na wstępie zapisy, a związane z warunkami zawierania umowy  o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. Tamże m.in. stwierdzono, że zapisy o okresie trwania wspomnianej umowy nie mieszczą się w (….)  w granicach przyznanego Radzie upoważnienia z art. 19 ust. 5 pkt 2 WodaŚciekU (...), gdyż nie dotyczy on warunków i trybu zawierania umów z odbiorcami usług. 

Orzecznictwo

W ww. rozstrzygnięciu powołano się dodatkowo na wyrok NSA z 7.7.2020 r. (II OSK 536/20), w którym z kolei podano, że rada gminy nie dysponuje upoważnieniem do określania warunków podpisania umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków. Podkreślono, że z uregulowań przyjętych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wynika, iż wolą ustawodawcy było pozostawienie wielu kwestii, jakie mogą pojawić się w relacjach pomiędzy przedsiębiorstwem jako dostawcą usług, a odbiorcą tych usług do rozstrzygnięcia w drodze wspólnych ustaleń pomiędzy stronami tego stosunku cywilnoprawnego, których konsekwencją będą odpowiednio uregulowane warunki umowne.

Podsumowując, rada gminy nie może w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków decydować o okresie trwania umowy na świadczenie ww. usług. Kwestie te pozostają w gestii stron umowy, czyli przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i odbiorcy usług. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności