W pierwszej kolejności warto przypomnieć, że rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Z kolei, z ust. 5 art. 19 WodaŚciekU wynika w szczególności, że regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

  1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

  2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;

  3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;

  4) warunki przyłączania do sieci;

  5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

  6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza;

  7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;

  8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków.

Na kanwie ww. regulacji w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Lubelskiego z 27.9.2021 r. (PN-II.4131.263.2021; źródło: https://luwwlublinie.bip.gov.pl) poddano analizie wspomniane na wstępie zapisy, a związane z warunkami zawierania umowy  o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. Tamże m.in. stwierdzono, że zapisy o okresie trwania wspomnianej umowy nie mieszczą się w (….)  w granicach przyznanego Radzie upoważnienia z art. 19 ust. 5 pkt 2 WodaŚciekU (…), gdyż nie dotyczy on warunków i trybu zawierania umów z odbiorcami usług. 

Orzecznictwo

W ww. rozstrzygnięciu powołano się dodatkowo na wyrok NSA z 7.7.2020 r. (II OSK 536/20), w którym z kolei podano, że rada gminy nie dysponuje upoważnieniem do określania warunków podpisania umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków. Podkreślono, że z uregulowań przyjętych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wynika, iż wolą ustawodawcy było pozostawienie wielu kwestii, jakie mogą pojawić się w relacjach pomiędzy przedsiębiorstwem jako dostawcą usług, a odbiorcą tych usług do rozstrzygnięcia w drodze wspólnych ustaleń pomiędzy stronami tego stosunku cywilnoprawnego, których konsekwencją będą odpowiednio uregulowane warunki umowne.

Podsumowując, rada gminy nie może w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków decydować o okresie trwania umowy na świadczenie ww. usług. Kwestie te pozostają w gestii stron umowy, czyli przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i odbiorcy usług.