Rada gminy nie może upoważnić wójta do zawarcia umowy pożyczki i wystawienia weksla

Podstawę materialno-prawną ww. uchwały rady miejskiej stanowiły m.in. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 SamGminU. Z podanych przepisów prawnych wynika, po pierwsze, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 FinPubU. Po drugie, uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła, z których zobowiązania te zostaną pokryte. Uchwały rady gminy, o których mowa w ust. 1, zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

Ponadto, z racji faktu, że celem zaciąganej pożyczki było pokrycie deficytu budżetowego, uzupełniającą podstawą ww. uchwały rady miejskiej był przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 FinPubU. Z tej zaś regulacji wynika, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Z rozstrzygnięcia regionalnej izby obrachunkowej należy wnioskować, że rada miasta, co do zasady,  posiadała możliwość podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w postaci pożyczki w WFOŚiGW. Izba zakwestionowała jednakże zapisy uchwały rady miejskiej, w zakresie w jakim rada upoważniła burmistrza miasta do:

1) zawarcia umowy pożyczki,

2) wystawienia weksla in blanco i podpisania deklaracji wekslowej tytułem zabezpieczenia pożyczki.

Regionalna izba obrachunkowa stwierdziła, że stanowienie takich zapisów uchwały oznacza naruszenie art. 262 ust. 1 i 2 FinPubU. Z tych regulacji wynika bowiem, że:

1. Czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych dokonuje dwóch członków zarządu wskazanych w uchwale przez zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2. Dla ważności tych czynności konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.

2. Czynności prawnych, o których mowa w ust. 1, w gminie dokonuje wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Finalnie, regionalna izba obrachunkowa podała, że wskazanymi zapisami rada miejska wkroczyła w wyłączną kompetencję organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 30 ust. 1 SamGminU, z którego z kolei wynika, że to wójt gminy wykonuje uchwały rady gminy i zadania określone przepisami prawa.

Podsumowując, wskazać należy, że rada gminy (miasta) realizując kompetencję w zakresie zaciągania  długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego (np. pożyczki) nie może wkraczać w kompetencje wójta gminy. Wójt gminy posiada bowiem samodzielną możliwość podpisywania umowy np. pożyczki i nie potrzebuje do tego upoważnienia od rady gminy. Podobna ocena dotyczy wyboru prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki, wójt może wybrać formę weksla in blanco ale równie dobrze zastosować inne zabezpieczenie np. poręczenie. W każdym bądź razie wybór prawnego zabezpieczenia pożyczki jest w wyłącznej gestii wójta gminy.

Źródło: http://bip.poznan.rio.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności