Rada gminy nie może różnicować wysokości ekwiwalentu dla strażaków OSP

Rada gminy podejmując wspomnianą uchwałę podała m.in. art. 15 OSPU. W podanym artykule m.in. postanowiono, że strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny. Ponadto, wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala, nie rzadziej niż raz na 2 lata, właściwa rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 EmRentyFUSU przed dniem ustalenia ekwiwalentu pieniężnego, naliczanego za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej gminy.

W ramach ww. rozstrzygnięcia nadzorczego podano m.in., że: W § 1 pkt 1 i 2 przedmiotowej uchwały ustalono wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy (...), którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej: za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej związanych z likwidacją bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia – 18,00 zł (pkt 1); za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej nie związanych z likwidacją bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia – 10,00 zł (pkt 2)”.

W analizie prawnej zwrócono uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze podano, że różnicowanie wysokości ekwiwalentu w zależności od rodzaju działań ratowniczych lub akcji ratowniczych nie znajduje uzasadnienia prawnego, a tym samym postanowienia uchwały wykraczają poza upoważnienie ustawowe wynikające z art. 15 ust. 2 OSPU. Po drugie wskazano, że rada gminy ma upoważnienie do ustalenia w drodze uchwały wyłącznie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaka ratownika OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Ustawodawca nie przewidział natomiast różnicowania wysokości ekwiwalentu ze względu na rodzaj działań ratowniczych lub akcji ratowniczych. W tym kontekście zróżnicowanie wysokości ekwiwalentu ze względu na rodzaj działań lub akcji ratowniczych i ustalenie kwoty w wysokości 18,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej oraz kwoty w wysokości 10,00 zł, było wadliwym rozwiązaniem legislacyjnym.

Podsumowując, podane rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jest prawnie uzasadnione. Rada gminy nie może różnicować wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP – w zależności od uczestnictwa w działaniu ratowniczym związanym z bezpośrednią likwidacją zagrożenia, jak i nie spełniającym takiego warunku.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności