Rada gminy podejmując wspomnianą uchwałę podała m.in. art. 15 OSPU. W podanym artykule m.in. postanowiono, że strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny. Ponadto, wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala, nie rzadziej niż raz na 2 lata, właściwa rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 EmRentyFUSU przed dniem ustalenia ekwiwalentu pieniężnego, naliczanego za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej gminy.

W ramach ww. rozstrzygnięcia nadzorczego podano m.in., że: W § 1 pkt 1 i 2 przedmiotowej uchwały ustalono wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy (…), którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej: za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej związanych z likwidacją bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia – 18,00 zł (pkt 1); za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej nie związanych z likwidacją bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia – 10,00 zł (pkt 2)”.

W analizie prawnej zwrócono uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze podano, że różnicowanie wysokości ekwiwalentu w zależności od rodzaju działań ratowniczych lub akcji ratowniczych nie znajduje uzasadnienia prawnego, a tym samym postanowienia uchwały wykraczają poza upoważnienie ustawowe wynikające z art. 15 ust. 2 OSPU. Po drugie wskazano, że rada gminy ma upoważnienie do ustalenia w drodze uchwały wyłącznie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaka ratownika OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Ustawodawca nie przewidział natomiast różnicowania wysokości ekwiwalentu ze względu na rodzaj działań ratowniczych lub akcji ratowniczych. W tym kontekście zróżnicowanie wysokości ekwiwalentu ze względu na rodzaj działań lub akcji ratowniczych i ustalenie kwoty w wysokości 18,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej oraz kwoty w wysokości 10,00 zł, było wadliwym rozwiązaniem legislacyjnym.

Podsumowując, podane rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jest prawnie uzasadnione. Rada gminy nie może różnicować wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP – w zależności od uczestnictwa w działaniu ratowniczym związanym z bezpośrednią likwidacją zagrożenia, jak i nie spełniającym takiego warunku.