Rada gminy Widuchowa chciała uchylić uchwałę z 2003 r., zmieniającą mpzp, obowiązujący na części jej obszaru. Nowelizacja planu sprzed kilkunastu lat zakładała budowę farmy wiatrowej oraz łączącej ją struktury energetycznej na obszarze ponad 500 ha. W międzyczasie weszła w życie ustawa z 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która wprowadziła zasadę, że takie inwestycje mogą powstawać jedynie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Okazało się też, że planu z 2003 r. nie da się zrealizować.

Rada gminy przystąpiła więc do uchylenia uchwały nowelizującej mpzp, obowiązującego na działkach, na których miała powstać farma wiatrowa. Jako podstawę prawną wskazała art. 14 ust. 1 oraz 27 PlanZagospU. Wojewoda zachodniopomorski ocenił, że stało się to z naruszeniem art. 14 PlanZagospU, bo nie da się znaleźć podstawy prawnej dla przystąpienia do uchylenia uchwały w sprawie mpzp.

Rozpoczęta przez gminę procedura doprowadziłaby do tego, że na części obszaru nie obowiązywałby żaden plan miejscowy. Jeśli rada gminy chce zmienić regulacje planistyczne dla obszaru, gdzie obowiązuje już mpzp, to zdaniem wojewody ma dwie drogi: uchwała o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego (art. 14 ust. 1 w zw. z art. 27 PlanZagospU), bądź uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego planu miejscowego (art. 33 i 34 PlanZagospU). To jedyne tryby, którymi można się posłużyć przy zmianach zahaczających o tereny objęte mpzp. Nawet, jeśli ustawa nie zmusza JST do uchwalania planów, to nie oznacza to, zdaniem Wojewody, dowolności w zakresie stanowienia o utracie mocy uchwalonych planów miejscowych. W ustawie brak jest przepisu, który pozwalałby na uchylanie obowiązującego planu.

Rozpatrujący odwołanie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie stwierdził, że przepis pozwalający na uchwalenie planu w celu ustalenia przeznaczenia terenu nie może być jednocześnie podstawą do jego uchylenia bez automatycznego ustalenia nowych wytycznych. Brak jest w ogóle w ustawie przepisu, który pozwalałby na uchylenie obowiązującego mpzp.

Gmina ma kompetencje do uchwalania planu i jego zmiany, ale nie ma uprawnienia do poprzestania na jego uchyleniu. Rada gminy może podjąć uchwałę o nieaktualności dotychczasowych ustaleń i przystąpienia do uchwalania nowego planu (32 ust. 2 ustawy). Jeśli rada gminy chce zmienić regulacje planistyczne, to ma do wyboru podjąć uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego (art. 14 ust. 1 w zw. z art. 27 PlanZagospU), bądź uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego planu miejscowego, bo wejście w życie nowego planu powoduje utratę mocy obowiązującej poprzednich planów.