Rada gminy nie może określać wymagań w zakresie kompostowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych

W kontekście podanej problematyki na szczególną uwagę zasługuje wspomniana regulacja art. 6 ust. 3 CzystGmU. Z jego treści wynika, że rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Z istoty ww. regulacji wynika więc, że rada gminy może zawrzeć we wskazanej uchwale jedynie określony zakres przedmiotowy regulacji. Nie może tym samym wprowadzać zapisów, dla których właściwe są inne akty prawne.

Powyższe ma potwierdzenie w najnowszym rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Lubelskiego z 9.2021 r. (NPII.4131.314.2021;  https://luwwlublinie.bip.gov.pl). Co ciekawe, organ nadzoru zakwestionował również zapisy w ww. uchwale, a odnoszące się do kompostowania. Stwierdzono nieważność zapisu o treści: 

Kompostowaniu poddaje się bioodpady pochodzenia roślinnego, z wyłączeniem takich bioodpadów, których skład lub pochodzenie mogą powodować zanieczyszczenie kompostu, uciążliwości zapachowe lub spowolnienie procesu kompostowania. Nie poddaje się kompostowaniu:

  1) odpadów pochodzenia zwierzęcego;

  2) odchodów zwierzęcych;

  3) impregnowanego lub malowanego drewna;

  4) nierozdrobnionych gałęzi.

Wojewoda wskazał następujące argumenty prawne:

1) ww. regulacja wykracza poza zakres upoważnienia wynikającego z art. 6r ust. 3 CzystGmU;

2) w zakres ww. upoważnienia nie mieści się regulowanie materii dotyczącej wymagań w zakresie kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych  budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi;

3) ta materia powinna zostać ujęta w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, przyjętym na podstawie art. 4 CzystGmU. Z jego treści m.in. wynika, że rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, regulamin jest aktem prawa miejscowego. Nadto, jak wynika z art. ust. 2a pkt 4CzystGmU, rada gminy może w regulaminie określić wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnić właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady.

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody jest prawnie uzasadnione. Rada gminy nie może w uchwale dotyczącej zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli określić wymagań w zakresie kompostowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności