W kontekście podanej problematyki warto w pierwszej kolejności przytoczyć regulacje CzystGmU, w szczególności art. 6r ust. 3 i 3a.

Z cytowanych regulacji wynika:

1) że  rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez PSZOK-i; 

2) w uchwale, o której mowa w ust. 3, dopuszcza się ograniczenie ilości zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych i odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, stanowiących odpady komunalne, oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych, odbieranych lub przyjmowanych przez PSZOK-i od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Z powyższych regulacji należy wnioskować, że rada gminy jest uprawniona jedynie do wprowadzenia ograniczenia ilości zużytych opon, natomiast brak jest podstaw prawnych do określania rodzaju opon przyjmowanych przez PSZOK.

Do wskazanego wyżej wniosku prowadzi analiza najnowszego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubelskiego z 4.1.2022 r. (PN-II.4131.389.2021; https://luwwlublinie.bip.gov.pl), w którym organ nadzoru wskazał m.in., że: Cytowany przepis art. 6r ust. 3a CzystGmU posługuje się pojęciem „zużytych opon”. Rada Gminy nie jest zatem władna definiować tego pojęcia, w szczególności Rada nie posiada kompetencji do rozstrzygania, jakiego rodzaju opony stanowią frakcję odpadów komunalnych „zużyte opony”. 

Dodatkowo podano, że: Pojęcie „zużyte opony” należy definiować uwzględniając treść art. 3 ust. 1 pkt. 7 OdpadyU. Według tego przepisu odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych.

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody jest prawnie uzasadnione. Rada gminy nie może w uchwale w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie ograniczać rodzaju opon odbieranych przez PSZOK. Mogą być więc oddawane zarówno zużyte opony pochodzące z pojazdów osobowych, dostawczych, jak i motocykli, czy rowerów.