Rada gminy nie może modyfikować ustawowych terminów wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Punktem wyjścia w ocenie podanego zapytania jest art. 19 WodaŚciekU. Z jego treści wynika m.in., że rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Nadto, organ regulacyjny opiniuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w zakresie zgodności z przepisami ustawy i wydaje, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, opinię nie później niż w terminie miesiąca od dnia doręczenia tego projektu. Zgodnie zaś z ust. 3 rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który jest aktem prawa miejscowego.

Natomiast w art. 19a WodaŚciekU ustawodawca doprecyzował terminy wydania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne tzw. warunków przyłączenia do sieci. Tamże w ust. 1 wskazano, że:

1. Na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie: 

1) 21 dni ‒ od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej; 

2) 45 dni ‒ od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w ust. 1, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia. 

Orzecznictwo

Na kanwie wskazanych regulacji szczególnie zaś warto odnotować stanowisko zawarte w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Lubelskiego z 14.10.2021 r. (NR PN-II.4131.289.2021). W orzeczeniu tym organ nadzoru wskazał m.in., że: Terminy wydania warunków przyłączenia do sieci reguluje sam ustawodawca w art. 19a ust. 1 ustawy, rada gminy nie posiada natomiast kompetencji do stanowienia o powyższym w uchwale. (…) W orzecznictwie sądów administracyjnych wielokrotnie wypowiadany był pogląd, że powtórzenia i modyfikacje, jako wysoce dezinformujące, stanowią istotne naruszenie prawa (wyroki NSA z 16.6.1992 r., II SA 99/92, ONSA 1993/2/44; z 14.10.1999 r., II SA/Wr 1179/98, OSS 2000/1/17; z 6.6.996 r., SA/Wr 2761/95).

Podsumowując, wskazane rozstrzygnięcie organu nadzoru jest słuszne. Nie ma uzasadnionych podstaw, aby rada gminy modyfikowała ustawowe terminy na wydanie warunków przyłączenia do sieci.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności