Rada gminy nie może kształtować zakresu przedmiotowego umowy w uchwale dotyczącej zasad gospodarowania nieruchomościami gminy

Wskazane upoważnienie ustawowe dla rady gminy wynika z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a SamGminU i daje możliwość określenia jedynie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na wskazane okresy czasowe. Przepis ten nie daje jednak możliwości kształtowania elementów umowy dzierżawy czy najmu. W tym zakresie przedmiotowym uprawnienia posiada wójt gminy. Uprawnienia te wynikają z art. 30 ust. 2 pkt 3 SamGminU, gdzie postanowiono, że do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym. 

Ponadto na uwagę zasługują regulacje prawne art. 25 ust. 1 i 2 w zw. z art. 23 ust. 1 GospNierU, z których wynika zaś, że gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1, a ponadto na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu, przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej. Wskazany przepis nawiązuje do art. 23 ust. 1, z którego z kolei wynika katalog czynności składających się na gospodarowanie nieruchomościami.

W kontekście podanego zapytania warto jednak odnotować najnowsze stanowisko podane w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Podkarpackiego z 30.9.2021 r. (P-II.131.2.217.2021; źródło: https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl). W orzeczeniu tym organ nadzoru zakwestionował m.in. zapisy odnoszące się do elementów składowych umów dzierżawy i najmu. Rada gminy wskazała bowiem, że w tych umowach powinny być różne klauzule np. umożliwiające wcześniejsze rozwiązanie umowy, czy waloryzację wysokości czynszu.

Orzecznictwo

Organ nadzoru wskazał, że poprzez użycie ww. zapisów rada gminy naruszyła wskazane wyżej regulacje SamGminU oraz GospNierU. Dodatkowo w uzasadnieniu wskazano, że: (….) żaden z powołanych wyżej przepisów prawa nie upoważnia rady gminy do określania elementów  przyszłej umowy, co uczyniono w § 3 ust. 7 niniejszej uchwały. W ocenie organu nadzoru, powyższe  rozwiązanie narusza zasadę swobody umów wyrażoną w art. 3531 KC. W myśl tej fundamentalnej zasady prawa cywilnego strony umowy mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby nie sprzeciwiał się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Treść
 kwestionowanej uchwały, zawierająca elementy umowy cywilnoprawnej, która ma być dopiero zawarta przez kontrahentów w przyszłości, nie pozostawia stronom tej umowy żadnej swobody w tym zakresie. Kształtowanie postanowień umowy powinno mieć miejsce przy jej zawieraniu, a nie w uchwale będącej aktem prawa miejscowego, który podejmowany jest w oparciu o normę ustawową (por. wyrok WSA we Wrocławiu z 21.5.2008 r., II SA/Wr 139/08).

Podsumowując, wskazane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody jest prawnie uzasadnione. Rada gminy nie może wykraczać poza swoje ustawowe kompetencje, które nie obejmują możliwości kształtowania postanowień umów z przyszłymi najemcami, czy dzierżawcami samorządowych nieruchomości. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności