W kontekście podanej problematyki warto w pierwszej kolejności przytoczyć regulacje WodaŚciekU, w szczególności art. 19 tej ustawy, z którego wynika, że regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest aktem prawa miejscowego.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;

4) warunki przyłączania do sieci;

5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza;

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;

8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;

9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Z punktu widzenia poruszonej problematyki kluczowe znaczenie ma jednak art. 19a ust. 1‒2, gdzie postanowiono, że:

1. Na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie: 

1) 21 dni ‒ od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej; 

2) 45 dni ‒ od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w ust. 1, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia. 

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w  rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 3.12.2021 r. (PN.4131.438.2021; http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl). W rozstrzygnięciu tym organ nadzoru zakwestionował zapis uchwały rady gminy przewidujący, że w przypadku niezachowania ustawowych terminów na wydanie warunków przyłączenie do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne  wyznaczy nowy termin wydania ww. przyłączy. Organ nadzoru wskazał, że treść takiego zapisu: znacząco odbiega od regulacji art. 19a ust. 2 WodaŚciekU, w myśl którego w szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w ust. 1, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia. Poprzez taki zapis, nowy termin mógłby bowiem wykraczać poza ww. ustawowe limity czasowe. 

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jest prawnie uzasadnione.  Przyjęcie przez radę gminy ww. zapisu zmodyfikowało warunki (ustawowe) przedłużenia terminów na przyłączenia do sieci.