W pierwszej kolejności warto przypomnieć o treści art. 25 ust. 1 GospNierU. Z jego treści wynika, że gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Jak postanowiono w ust. 2 gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1, a ponadto na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu, przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej. 

Zgodnie zaś z ust. 2a ww. art. 25 GospNierU plany wykorzystania zasobu, o których mowa w ust. 2, opracowuje się na okres 3 lat. Plany zawierają w szczególności:

  1) zestawienie nieruchomości zasobu na podstawie danych zawartych w ewidencji nieruchomości prowadzonej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz zestawienie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w tym wskazanie: 

    a) miejscowości położenia nieruchomości, 

    b) powierzchni nieruchomości, z uwzględnieniem powierzchni użytkowej budynków lub samodzielnych lokali wykazanej w katastrze nieruchomości, 

    c) sposobu zagospodarowania nieruchomości; 

  2) prognozę dotyczącą: 

    a) udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu, 

    b) poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu, 

    c) wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, 

    d) aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości; 

  3) program zagospodarowania nieruchomości zasobu.

Wskazana problematyka była przedmiotem analizy w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Podlaskiego z 16.9.2021 r. (Nr NK-II.4131.87.2021.AKR), w którym m.in. stwierdzono, że: Z dyspozycji normy zawartej w powyższym przepisie jednoznacznie wynika, iż w analizowanym przypadku organem posiadającym kompetencje do sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości jest Wójt Gminy (….) Tymczasem Rada Gminy (……) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy (….) w latach 2021‒2023 wbrew ww. przepisom, które nie zawierają delegacji do wydania takiego aktu przez organ stanowiący gminy.

W dalszej części uzasadnienia organ nadzoru podał, że powyższe uchybienie należy zaliczyć do kategorii istotnych naruszeń prawa. Za istotne naruszenie prawa uznaje się uchybienie, prowadzące do skutków, które nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie prawnym. Istotne naruszenie prawa to takie naruszenie, które powoduje, że akt pozostaje w wyraźnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym, a sprzeczność ta jest oczywista i bezpośrednia. Zatem działanie rady należy uznać za nieuprawnione wkroczenie w ustawowe kompetencje organu wykonawczego. Naruszenie przepisów kompetencyjnych stanowi zawsze naruszenie prawa i to w stopniu istotnym, gdyż podejmowanie przez radę czynności należących do sfery wykonawczej.

Ważne

Podsumowując, uchwała rady gminy w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy nie znajduje podstawy w obowiązujących przepisach. Uchwała została przyjęta bez podstawy prawnej, co słusznie wykazał organ nadzoru. Przedmiotowy plan to domena wójta.