W kontekście podanej problematyki warto w pierwszej kolejności przytoczyć regulacje OchrLokU, który w art. 21 ust. 1 pkt 2 stanowi, że rada gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel. 

Wskazane uprawnienie przypisane radzie gminy nie oznacza jednak, że organ ten może wkraczać w kompetencje organu wykonawczego, w tym przypadku wójta gminy. Warto też przypomnieć o treści art. 30 ust. 2 pkt 3 SamGminU, gdzie z kolei postanowiono, że do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w  rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Podkarpackiego z 13.1.2022 r. (P-II.4131.2.2.309.2021; https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl). Organ nadzoru w podanym dokumencie zakwestionował wiele regulacji prawnych, w tym dotyczące rozpatrywania przez radę miejską odwołań od rozstrzygnięć burmistrza w sprawie przydziału lokali wchodzących do mieszkaniowego zasobu gminy. Organ nadzoru zwrócił uwagę na kilka kwestii:

 1) najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy następuje na podstawie umowy

 2) wprawdzie akt zatwierdzający listę osób uprawnionych do zawarcia takiej umowy jest aktem z zakresu administracji publicznej i decyzję o zamieszczeniu na liście podejmuje organ wykonawczy gminy, jednakże nie jest to decyzja administracyjna w rozumieniu przepisów KPA;

 3) rozstrzygnięcie, czy wnioskodawca może zostać zakwalifikowany i w jakiej kolejności do zawarcia umowy najmu ma charakter administracyjnoprawny. Podlega ono kognicji sądów administracyjnych na podstawie art. 3 § 2 pkt 6 PostAdmU jako skarga na akt organu jednostki samorządu terytorialnego podejmowany w sprawach z zakresu administracji publicznej (por. wyrok WSA w Poznaniu z 19.10.2017 r., II SA/Po 653/17);

 4) rada gminy nie może być jednak określona w procedurze mającej na celu ustalenie listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu jako organ odwoławczy od rozstrzygnięć burmistrza dotyczących zamieszczenia na tej liście. Ponadto, rozpatrywanie odwołań i podejmowanie rozstrzygnięć przez radę gminy w indywidualnych sprawach z wniosków o zawarcie umowy najmu naruszałoby kompetencje przyznane organowi wykonawczemu gminy określone w art. 30 ust. 2 pkt 3 SamGminU, zgodnie z którym do zadań wójta (burmistrza) należy gospodarowanie mieniem komunalnym oraz z art. 25 ust. 1 GospNierU, przewidującym, iż gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt (burmistrz).

Podsumowując, rada gminy nie może w ramach uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określać procedury odwoławczej (uwzględniającej radę jako organ odwoławczy) od rozstrzygnięć wójta gminy w sprawie przydziału lokalu z tego zasobu.