Rada gminy nie ma kompetencji do rozpoznawania odwołań od rozstrzygnięć wójta gminy w sprawie odmowy przydziału lokali z zasobu mieszkaniowego gminy

W kontekście podanej problematyki warto w pierwszej kolejności przytoczyć regulacje OchrLokU, który w art. 21 ust. 1 pkt 2 stanowi, że rada gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel. 

Wskazane uprawnienie przypisane radzie gminy nie oznacza jednak, że organ ten może wkraczać w kompetencje organu wykonawczego, w tym przypadku wójta gminy. Warto też przypomnieć o treści art. 30 ust. 2 pkt 3 SamGminU, gdzie z kolei postanowiono, że do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w  rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Podkarpackiego z 13.1.2022 r. (P-II.4131.2.2.309.2021; https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl). Organ nadzoru w podanym dokumencie zakwestionował wiele regulacji prawnych, w tym dotyczące rozpatrywania przez radę miejską odwołań od rozstrzygnięć burmistrza w sprawie przydziału lokali wchodzących do mieszkaniowego zasobu gminy. Organ nadzoru zwrócił uwagę na kilka kwestii:

 1) najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy następuje na podstawie umowy

 2) wprawdzie akt zatwierdzający listę osób uprawnionych do zawarcia takiej umowy jest aktem z zakresu administracji publicznej i decyzję o zamieszczeniu na liście podejmuje organ wykonawczy gminy, jednakże nie jest to decyzja administracyjna w rozumieniu przepisów KPA;

 3) rozstrzygnięcie, czy wnioskodawca może zostać zakwalifikowany i w jakiej kolejności do zawarcia umowy najmu ma charakter administracyjnoprawny. Podlega ono kognicji sądów administracyjnych na podstawie art. 3 § 2 pkt 6 PostAdmU jako skarga na akt organu jednostki samorządu terytorialnego podejmowany w sprawach z zakresu administracji publicznej (por. wyrok WSA w Poznaniu z 19.10.2017 r., II SA/Po 653/17);

 4) rada gminy nie może być jednak określona w procedurze mającej na celu ustalenie listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu jako organ odwoławczy od rozstrzygnięć burmistrza dotyczących zamieszczenia na tej liście. Ponadto, rozpatrywanie odwołań i podejmowanie rozstrzygnięć przez radę gminy w indywidualnych sprawach z wniosków o zawarcie umowy najmu naruszałoby kompetencje przyznane organowi wykonawczemu gminy określone w art. 30 ust. 2 pkt 3 SamGminU, zgodnie z którym do zadań wójta (burmistrza) należy gospodarowanie mieniem komunalnym oraz z art. 25 ust. 1 GospNierU, przewidującym, iż gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt (burmistrz).

Podsumowując, rada gminy nie może w ramach uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określać procedury odwoławczej (uwzględniającej radę jako organ odwoławczy) od rozstrzygnięć wójta gminy w sprawie przydziału lokalu z tego zasobu. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności