Rada gminy nie decyduje o zakresie obowiązków pracowników

Rada Gminy Mełgiew podjęła uchwałę (Nr X/67/15) w sprawie zasad przyznawania tytułu honorowego obywatela. Załącznik do tej uchwały stanowił Regulamin zasad i trybu pracy Komisji Honorowej. W Regulaminie m.in. zapisano, że oprócz składu Komisji w jej posiedzeniach uczestniczy bez prawa głosu pracownik Urzędu Gminy Mełgiew, który odpowiada m.in. za protokołowanie posiedzeń Komisji oraz prowadzenie ewidencji jej posiedzeń.

Takie brzmienie uchwały zakwestionował wojewoda lubelski, który stwierdził jej nieważność. W ocenie organu nadzoru Rada Gminy przekroczyła swoje kompetencje, próbując ustalić zakres obowiązków pracownika Urzędu Gminy.

W ocenie wojewody, zgodnie z przepisami ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515; dalej: SamGminU), to wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy oraz nadaje regulamin, który określa organizację i zasady funkcjonowania urzędu. Wójt jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (art. 33 ust. 1, 2, 3 i 5 SamGminU).

Podobnie ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) w art. 7 pkt 3 stanowi, że wójt wykonuje wobec pracowników urzędu uprawnienia z zakresu prawa pracy.

Z tego wynika, że wójt wykonuje wobec pracowników uprawnienia kierownika i żaden inny organ, w ocenie wojewody, nie może ingerować w te uprawnienia. Zgodnie z przepisami prawa to wójt będzie odpowiedzialny za wykonanie przedmiotowej uchwały i to on zdecyduje, który z pracowników urzędu gminy w praktyce będzie to realizował.

W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia wojewoda przytoczył także, że takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 18.10.2013 r. (sygn. akt III SA/Wr 638/13).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności