Rada Gminy Mełgiew podjęła uchwałę (Nr X/67/15) w sprawie zasad przyznawania tytułu honorowego obywatela. Załącznik do tej uchwały stanowił Regulamin zasad i trybu pracy Komisji Honorowej. W Regulaminie m.in. zapisano, że oprócz składu Komisji w jej posiedzeniach uczestniczy bez prawa głosu pracownik Urzędu Gminy Mełgiew, który odpowiada m.in. za protokołowanie posiedzeń Komisji oraz prowadzenie ewidencji jej posiedzeń.

Takie brzmienie uchwały zakwestionował wojewoda lubelski, który stwierdził jej nieważność. W ocenie organu nadzoru Rada Gminy przekroczyła swoje kompetencje, próbując ustalić zakres obowiązków pracownika Urzędu Gminy.

W ocenie wojewody, zgodnie z przepisami ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515; dalej: SamGminU), to wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy oraz nadaje regulamin, który określa organizację i zasady funkcjonowania urzędu. Wójt jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (art. 33 ust. 1, 2, 3 i 5 SamGminU).

Podobnie ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) w art. 7 pkt 3 stanowi, że wójt wykonuje wobec pracowników urzędu uprawnienia z zakresu prawa pracy.

Z tego wynika, że wójt wykonuje wobec pracowników uprawnienia kierownika i żaden inny organ, w ocenie wojewody, nie może ingerować w te uprawnienia. Zgodnie z przepisami prawa to wójt będzie odpowiedzialny za wykonanie przedmiotowej uchwały i to on zdecyduje, który z pracowników urzędu gminy w praktyce będzie to realizował.

W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia wojewoda przytoczył także, że takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 18.10.2013 r. (sygn. akt III SA/Wr 638/13).