Rada gminy musi określić przeznaczenie dotacji dla ogrodów działkowych

Problematyka objęta wspomnianą uchwałą RIO dotyczy dotacji udzielanych przez gminę m.in. z uwzględnieniem regulacji prawnych art. 17 ust. 1 i 2 RodzOgrDzU oraz art. 221 ust. 4 FinPubU.

Z powyższych regulacji wynika zaś, że:

1. Stowarzyszenie ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy, może otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy, z zastosowaniem przepisów FinPubU w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, ma służyć realizacji celu publicznego, związanego z zadaniem gminy, o którym mowa w art. 6 ust. 1 RodzOgrDzU, i może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

Z kolei, z podanej regulacji FinPubU wynika, że tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.

Na kanwie ww. regulacji prawnych regionalna izba obrachunkowa podważyła zapisy uchwały rady gminy, które przewidywały przeznaczenie dotacji nie tylko na budową lub modernizację infrastruktury ogrodowej (co było legalne), ale także na inne cele – bez ich konkretyzacji. Organ nadzoru zwrócił uwagę na kilka aspektów. Po pierwsze, podano, że przepisy SamGminU wyraźnie rozgraniczają zakres kompetencji przyznanych poszczególnym organom gminy, tj. radzie oraz wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Organy te są zobowiązane przestrzegać w poszczególnych sprawach swoich kompetencji ustawowych. Po drugie wskazano, że zapis uchwały dotacyjnej sformułowaniem „inny cel” narusza powołane powyżej przepisy. Skoro organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest uprawniony do określenia trybu udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykorzystania udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej, to również tylko ten organ określa w sposób jednoznaczny przeznaczenie dotacji celowej stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne odgrody działkowe. Po trzecie, w następstwie powyższego podkreślono, że pozostawienie katalogu otwartego w zakresie możliwości przeznaczenia dotacji celowej rodzinnym ogrodom działkowym organowi wykonawczemu przez organ stanowiący, narusza w sposób istotny ww. regulacje prawne art. 221 ust. 4 FinPubU, w związku z art. 17 ust. 1 i 2 RodzOgrDzU.

Zatem, regionalna izba obrachunkowa stwierdziła nieważność uchwały rady gminy przewidującej dotacje celowe, z tego względu, że rada pozostawiła otwarty katalog zadań, które mogą być finansowane z budżetu gminy. Taki margines swobody pozostawiony wójtowy gminy nie może występować w uchwale dotacyjnej, bowiem powoduje dowolność dla tego organu w zakresie przyznawania dotacji na dowolne cele.

Podsumowując, należy uznać, że rozstrzygnięcie nadzorcze regionalnej izby obrachunkowej jest prawnie uzasadnione. Rada gminy nie może zostawić „luki decyzyjnej” dla wójta w zakresie wyboru celów, na które będzie przeznaczona dotacja. Rada musi te cele skonkretyzować w uchwale dotacyjnej. W przeciwnym razie regionalna izba obrachunkowa zakwestionuje legalność wspomnianej uchwały. 

Źródło: http://bip.rzeszow.rio.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności