Rada gminy musi określić kryterium dochodowe uprawniające do przyznania lokalu mieszkalnego w sposób konkretny

Punktem wyjścia w analizie podanej problematyki są stosowne regulacje OchrLokU. I tak, w art. 21 ust. 1 pkt 2 tej ustawy postanowiono, że rada gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel. Natomiast z art. 21 ust. 3 OchrLokU wynika zakres przedmiotowy uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

W pkt 1 ww. ust. 3 postanowiono zaś, że zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać w szczególności wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą stosowanie obniżek czynszu. 

Orzecznictwo

Wskazane uprawnienie rady gminy jest potwierdzane w orzecznictwie sądowym, gdzie akcentuje się, że rada gminy może określić wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lokalu socjalnego - czyli ustalić kryterium dochodowe określające wysokość dochodu (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 23.10.2014 r., II SA/Gd 664/14).

W kontekście podanej problematyki na szczególną uwagę zasługuje rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 23.9.2021 r. (PN.4131.333.2021; źródło: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl). W podanym rozstrzygnięciu m.in. wskazano, że zapis umożliwiający prezydentowi miasta – w razie niespełnienia kryteriów (175% najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w gospodarstwie jednoosobowym, 125% najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych –  w gospodarstwie wieloosobowym) –  samodzielne podwyższenie tych kryteriów nie więcej niż 10%, jest prawnie wadliwy. Jak podano: Zarówno wykładnia językowa, jak i celowościowa art. 21 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy prowadzi do wniosku, że rada gminy zobowiązana jest do ustalenia dochodu maksymalnego, powyżej którego dana osoba nie będzie kwalifikowała się do zawarcia umowy najmu. Jest to upoważnienie do ustalenia granicznej wysokości dochodu, przekroczenie której, dyskwalifikować będzie ubiegającego się o najem do zawarcia umowy. 
Tymczasem, zakwestionowanym postanowieniem uchwały, Rada wprowadziła możliwość "elastycznego" traktowania – ustalonego w § 4 ust. 3 pkt 2 zmienianej uchwały Nr XXII.210.2020 Rady (……. – kryterium dochodowego, dopuszczając jego zwiększenie o 10%, uzależniając jednocześnie jego zastosowanie od uznania organu wykonawczego gminy).

W oparciu o powyższe założenia Wojewoda finalnie wskazał, że ww. regulacja została podjęta z naruszeniem upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 21 ust. 3 pkt 1 OchrLokU. Przepis ten bowiem upoważnia wyłącznie radę gminy do określenia wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu. Co jednak istotne, ustawodawca nie przewidział przepisu, uprawniającego radę gminy do delegowania ww. uprawnienia na organ wykonawczy gminy.

Podsumowując, kryteria dochodowe do przyznania lokalu z zasobu komunalnego muszą być określone precyzyjnie i rada gminy nie może dać wójtowi „wolnej ręki” w tym zakresie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności