Rada do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej – zakres jej działania

Rada do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej wyraża opinie w sprawach zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w dwóch zakresach. Po pierwsze, dotyczące muzealnictwa przez:

1) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących muzeów;

2) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących wykonywania przez muzea zadań ujętych w przepisach ustawy z 21.11.1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 212 poz. 987 ze zm.; dalej: MuzeaU) i zadań ujętych w ich statutach, obejmujących ochronę i udostępnianie zbiorów;

3) działalność naukowo-badawczą, edukacyjną, wydawniczą i wystawienniczą,

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących rad powierniczych w muzeach państwowych i samorządowych;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących muzealiów muzeów państwowych i samorządowych.

Po drugie - w zakresie spraw związanych z miejscami pamięci narodowej, w tym pomnikami zagłady, gdzie wyraża opinie przez:

1) opiniowanie:

a) projektów aktów normatywnych dotyczących miejsc pamięci narodowej, w tym pomników zagłady,

b) inicjatyw, dotyczących terytorium RP i zagranicy, w zakresie sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz trwałymi upamiętnieniami faktów, wydarzeń i postaci z nimi związanymi, oraz w sprawach dokonywania trwałych upamiętnień;

2) wyrażanie opinii:

a) w sprawach stanu opieki nad pomnikami zagłady oraz muzeami walk i martyrologii;

b) na temat wykonywania umów międzynarodowych dotyczących miejsc pamięci narodowej, w tym grobów i cmentarzy wojennych.

W rozporządzeniu wprowadzono następujące zasady dotyczące powoływania członków Rady i zwoływania jej posiedzeń:

1) MKiDN ‒ nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji Rady ‒ wskazuje 10 kandydatów na członków Rady, w tym 3 kandydatów reprezentujących muzea martyrologiczne, spośród osób wyróżniających się wiedzą merytoryczną i osiągnięciami zawodowymi oraz dorobkiem w zakresie działalności muzealniczej lub w zakresie spraw związanych z miejscami pamięci narodowej, niezbędnymi do pełnienia funkcji członka Rady;

2) przedstawiciele muzeów rejestrowanych wybierają ze swego grona na zjeździe muzeów rejestrowanych 11 kandydatów na członków Rady w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów; zjazd muzeów rejestrowanych zwołuje MKiDN nie później niż 3 miesiące przed upływem kadencji Rady;

3) każde muzeum rejestrowane deleguje jednego przedstawiciela na zjazd muzeów rejestrowanych; delegata powinno wybrać zwołane przez dyrektora muzeum zebranie wszystkich pracowników muzeum, spośród jego pracowników; delegat powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania stanowisk, o których mowa w art. 32a MuzeaU, tj. kustoszy, adiunktów i asystentów;

4) pierwsze posiedzenie Rady zwołuje MKiDN nie później niż 3 tygodnie po powołaniu wszystkich członków Rady;

5) przewodniczącego Rady wybiera Rada spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności