W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1570 opublikowano ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Powołano do życia na dwuletnią kadencję Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem, która jest organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Do zadań Rady należy w szczególności:

 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy w zakresie dotyczącym młodego pokolenia;
 • wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia;
 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w RP;
 • tworzenie forum dialogu między organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami społecznymi a organami władzy publicznej w zakresie dotyczącym młodego pokolenia;
 • wspieranie działalności instytucji dialogu obywatelskiego działających na rzecz młodego pokolenia, w tym dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieżowych rad gmin.

Termin wyrażenia przez Radę opinii wynosi 30 dni od dnia doręczenia projektów aktów prawnych lub programów rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Rada składa się z nie mniej niż 20 i nie więcej niż 35 członków, w tym z przedstawiciela: Prezydenta RP, Rzecznika Praw Dziecka, Premiera, ministrów: edukacji, szkolnictwa wyższego oraz sportu, Przewodniczącego Komitetu, Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto Rada składa się z przedstawicieli:

 • organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego;
 • młodzieżowych rad gmin w rozumieniu art. 5b ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.);
 • Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz wymienionych wyżej związków i porozumień organizacji pozarządowych i podmiotów, a także młodzieżowych rad gmin i Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej stanowią co najmniej połowę składu Rady

Przewodniczący Komitetu będzie powoływał i odwoływał członków Rady:

 • wskazanych przez Prezydenta RP, Rzecznika Praw Dziecka i Prezesa Rady Ministrów;
 • reprezentujących organy administracji publicznej (tj. wymienionych wyżej ministrów oraz Przewodniczącego Komitetu), spośród osób zgłoszonych przez te organy;
 • reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego, spośród osób zgłoszonych przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
 • reprezentujących Radę Działalności Pożytku Publicznego, spośród osób przez nią zgłoszonych;
 • reprezentujących organizacje pozarządowe, a także wymienione wyżej związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty, spośród kandydatów, z których każdy ma poparcie co najmniej 8 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego;
 • reprezentujących młodzieżowe rady gmin, spośród kandydatów, z których każdy ma poparcie co najmniej 3 młodzieżowych rad gmin;
 • reprezentujących Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, spośród kandydatów, z których każdy ma poparcie Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Będzie też możliwe odwołania członków Rady przed upływem kadencji. Przewodniczący Komitetu odwołuje członka Rady przed upływem kadencji:

 • na jego wniosek;
 • na wniosek wymienionego wyżej podmiotu, którego jest przedstawicielem;
 • w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
 • jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
 • w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady.
Ważne
Powołanie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem pierwszej kadencji nastąpi w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, czyli do 5.3. 2020 r.