Punkty selektywnego zbierania odpadów mają zapewnić przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych, jak:

  1. przeterminowane leki i chemikalia,
  2. zużyte baterie i akumulatory,
  3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  4. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  5. zużyte opony,
  6. odpady zielone,
  7. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
  8. odpady komunalne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4a CzystGmU (rozporządzeniu wydanym przez ministra środowiska).

Ważne
Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych tworzone przez gminę mają charakter stacjonarny. Gmina jest obowiązana utworzyć co najmniej jeden taki punkt – samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami.

Stanowisko MŚ w sprawie dopuszczalności zbierania odpadów zielonych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):

„W związku z wątpliwościami dotyczącymi dopuszczalności zbierania odpadów zielonych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych po wejściu nowelizacji Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami wyjaśniło, że wejście w życie nowelizacji nie spowoduje zakazu zbierania odpadów zielonych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych Do odpadów komunalnych mają w pierwszej kolejności zastosowanie przepisy ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.; dalej: CzystGmU), a przepisy ustawy o odpadach z 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21; dalej: OdpadyU) stosuje się tylko w sprawach dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi w zakresie nieuregulowanym w CzystGmU. Jest to norma kolizyjna wynikająca z art. 1a CzystGmU. Skoro więc znowelizowana 28.11.2014 r. CzystGmU nakazuje zbieranie odpadów zielonych przez PSZOK (wśród rodzajów odpadów, które są obowiązane przyjmować takie punkty, określonych w art. 3 ust. 2 pkt 6 w brzmieniu nadanym przez ZmCzystGmU, są wskazane odpady zielone), to prowadzących takie punkty nie dotyczy zakaz zbierania odpadów zielonych poza miejscem wytwarzania tych odpadów, wprowadzony przez tą samą ustawę nowelizującą w OdpadyU. Adresatem tego zakazu są wszyscy inni posiadacze odpadów, poza prowadzącymi punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, którzy mają obowiązek takie odpady przyjmować”.

Po nowelizacji CzystGmU prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie wymaga uzyskania wpisu do rejestru. Podmiot prowadzący taki punkt jest posiadaczem odpadów, w rozumieniu OdpadyU, prowadzącym zbieranie odpadów. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje marszałkowi województwa wykaz podmiotów wpisanych w danym roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru. Wykaz ten jest przekazywany do końca stycznia następnego roku po okresie objętym wykazem (art. 9c ust. 9 CzystGmU).