Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zobowiązany jest sporządzić analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą w szczególności koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

W interpelacji poselskiej z 13.12.2016 r. poseł Klubu Parlamentarnego KUKIZ 15 wystąpił do Ministra Środowiska z pytaniem dotyczącym „możliwości podjęcia prac nad wprowadzeniem ustawowego obowiązku publikowania przez samorządy rozliczeń z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wskazywania, jaki odzysk z segregacji osiąga dana gmina?”. Zdaniem Wnioskodawcy nadanie szerokich kompetencji jednostkom samorządu terytorialnego związanych z organizacją przetargów na odbiór odpadów komunalnych lub powierzania tych zadań własnym spółkom (w trybie tzw. zamówień in-house) powinno być poddane kontroli społecznej.

W piśmie z 1.2.2017 r., stanowiącym odpowiedź na powyższą interpelację poselską, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska wskazał, iż „obecnie obowiązujące przepisy zobowiązują gminy do publicznego udostępniania informacji dot. stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym koszty funkcjonowania takiego systemu”.

Ważne
Eksperci uważają, że należy postulować doprecyzowanie przepisów dotyczących ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co wpłynie nie tylko na przejrzystość systemu oraz możliwość jego kontroli (nie tylko społecznej), ale dodatkowo wymusi realizację zasady samofinansowania się systemu gospodarki odpadami komunalnymi, która w praktyce bardzo często bywa nieprzestrzegana.