Według dotychczasowego brzmienia art. 48 ust. 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), dalej: FinansePublU, jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 2, 6, 8 i 10 -13, oraz samorządowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14, mogą dokonywać lokat wolnych środków, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu:

1) w skarbowych papierach wartościowych;

2) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;

3) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) w formie depozytu u Ministra Finansów.

Nowelizacja rozszerza katalog ww. jednostek o samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest JST i samorządowe instytucje kultury.

Ponadto wprowadza nowy ust. 1a w art. 48 FinansePublU, zgodnie z którym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 FinansePublU z wyłączeniem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, mogą dokonywać lokat wolnych środków (z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu) także w formie depozytu u jednostki samorządu terytorialnego.

Zmianie tej towarzyszy nowa regulacja (art. 91 a FinansePublU) zawarta w rozdziale 4 Ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez inne niż Skarb Państwa jednostki sektora finansów publicznych w brzmieniu następującym: W celu sfinansowania środków niezbędnych na pokrycie deficytu lub rozchodów, jednostka samorządu terytorialnego może przyjmować w depozyt wolne środki od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest JST, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 FinansePublU, z wyłączeniem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przyjmowanie wolnych środków w depozyt następuje na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządowej podjętej na wniosek zarządu oraz umowy.

Istotnej modyfikacji ulega art. 48 ust. 2 FinansePublU nakładający na wymienione w nim jednostki sektora finansów publicznych obowiązek lokowania wolnych środków (z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu), w formie depozytu u Ministra Finansów. Zmiana dotyczy katalogu podmiotów zobowiązanych: dotychczas były to jednostki, wskazane w art. 9 pkt 5 i 9 FinansePublU (agencje wykonawcze oraz NFZ), a także państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 FinansePublU, projektowana nowelizacja dodaje jeszcze instytucje gospodarki budżetowej, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna, państwowe instytucje kultury oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Nowelizacja zakłada ponadto wykorzystanie w zarządzaniu płynnością budżetu państwa środków pieniężnych składanych dotychczas do depozytu sądowego lub na rachunki depozytowe sądu (depozyty sądowe), co również przyczyni się do zmniejszenia potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa, a w rezultacie obniżenia poziomu długu publicznego i minimalizowania kosztów jego obsługi (z uzasadnienia do projektu). Według nowego art. 83a ust. 1–2 FinansePublU, Minister Finansów otwiera w drodze umowy w Banku Gospodarstwa Krajowego rachunki bankowe w złotych lub walutach obcych, na których są przechowywane pieniądze przyjęte do depozytu sądowego lub składane na tych rachunkach na podstawie odrębnych przepisów (rachunki depozytowe Ministra Finansów). Ustawa upoważnia Ministra Finansów do czasowego zarządzania, w celu sfinansowania potrzeb finansowych budżetu państwa oraz w związku z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach depozytowych Ministra Finansów z obowiązkiem ich zwrotu na każde żądanie wraz z należnymi odsetkami. Przejęcie depozytów sądowych pociąga za sobą zmiany w ustawie z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.), dalej: KPC, np. dodano § 3 w art. 6933, zgodnie z którym, jeżeli przedmiotem świadczenia są pieniądze, złożenie do depozytu sądowego następuje przez wpłatę na rachunek depozytowy Ministra Finansów. Według projektowanego art. 6936 § 1 pkt 1 KPC, przyjmowane do depozytu sądowego pieniądze przechowuje się na rachunku depozytowym Ministra Finansów.

Art. 5 projektowanej ustawy stanowi, że jednostki sektora finansów publicznych objęte obowiązkiem lokowania wolnych środków na rachunku depozytowym ministerstwa finansów obowiązane są w terminie do 28.2.2015 r. zawrzeć umowę rachunku bankowego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (w przypadku gdy jej nie mają). Natomiast zgodnie z art. 7 ust.1 projektu pieniądze, które do dnia wejścia w życie omawianej ustawy zostały przyjęte do depozytu sądowego albo złożone na rachunek depozytowy sądu mają zostać przekazane w terminie do 28.2.2015 r. na odpowiednie rachunki depozytowe Ministra Finansów. Co do zasady, nowelizacja ma wejść w życie 1.1.2015 r.
Celem nowelizacji jest zmniejszenie potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa i w konsekwencji obniżenie poziomu długu publicznego oraz ograniczenie kosztów jego obsługi. Według szacunków MF potrzeby pożyczkowe budżetu państwa powinny w przyszłym roku obniżyć się o ok. 4,5 mld zł, a docelowo o ok. 5,5 mld zł. Wprowadzona projektowaną nowelizacją poprawa zarządzania płynnością umożliwić ma obniżenie długu o ok. 0,2 proc. w relacji do PKB.