1. Schroniska dla bezdomnych

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 700 opublikowano ustawę z 8.2.2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

Do art. 48a ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.; dalej: PomSpołU) dodano ust. 2a-2h. Wynika z nich m.in., że przyznanie osobie bezdomnej tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych przez gminę miejsca jej pobytu nie wymaga podpisania przez osobę bezdomną kontraktu socjalnego.

Wprowadzono nowy typ schroniska – schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Zapewnia ono osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach:

1) osobom bezdomnym wymienionym wyżej zapewnia się posiłek lub całodzienne wyżywienie, świadczone w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

2) dopuszcza się przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom bezdomnym, które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, przez okres oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, jednak nie dłużej niż przez 4 miesiące.

W schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi mogą przebywać jedynie osoby na podstawie decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi albo decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, wydanej przez gminę.

Do wykonywania czynności w zakresie usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych zatrudnia się:

1) pracowników socjalnych;

2) opiekunów posiadających co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (natomiast w przypadku schronisk z usługami opiekuńczymi zatrudnieni opiekunowie powinni posiadać kwalifikacje określone w art. 48a ust. 2h PomSpołU, tzn. m.in. kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego).

2. Rejestry prowadzone przez wojewodów

Zgodnie z art. 48a ust. 11 PomSpołU wojewoda prowadzi rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach.

Rejestr prowadzi się zgodnie z art. 48a ust. 11a-11b PomSpołU. Gmina zgłosi wojewodzie wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania, natomiast wojewoda na bieżąco będzie aktualizował zgłoszone dane w rejestrze.

Przepisy dotyczące rejestrów prowadzonych przez wojewodę wejdą w życie 11.7.2018 r. i w ciągu 30 dni od ich wejścia w życie gminy zobowiązano do przekazania wojewodzie danych do rejestru zgodnie z nowymi przepisami.