Projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw ma także na celu zharmonizowanie praktycznego nauczania dla studentów szóstego roku kierunku lekarskiego i studentów piątego roku kierunku lekarsko-dentystycznego.

Zmiana systemu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów polegała m.in. na likwidacji w 2011 r. stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów z jednoczesnym wprowadzeniem dwusemestralnego praktycznego nauczania w dziedzinach klinicznych na szóstym roku studiów na kierunku lekarskim oraz dwusemestralnego praktycznego nauczania na piątym roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym. W praktyce okazało się to niewystarczające, dlatego resort zdrowia chce przywrócić staż podyplomowy.

Projekt nowelizacji zakłada, że osoba bezpośrednio po ukończeniu studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym otrzyma prawo wykonywania zawodu na okres trwania stażu podyplomowego. Staż ten będzie odbywany pod nadzorem opiekuna, jakim będzie doświadczony lekarz, posiadający specjalizację, a w przypadku lekarza dentysty co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe.

Cudzoziemcy spoza krajów UE, posiadający wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski i ubiegający się o odbycie lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego stażu podyplomowego, będą mieli obowiązek podpisania umowy cywilnoprawnej o staż podyplomowy z jednostką uprawnioną do prowadzenia stażu podyplomowego. Umowa taka będzie określała zakres wzajemnych zobowiązań przez czas trwania stażu.

Projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw trafi obecnie pod obrady rządu.