Ustawą z 11.9.2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1978) została przywrócona możliwość składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) w postaci papierowej. Przepisy ww. w tym zakresie obowiązują od 25.10.2019 r. (art. 3 pkt 3 i art. 9).

Możliwość składania zeznań CIT-8 w wersji papierowej dotyczy podatników podatku dochodowego od osób prawnych osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.) i niepełniących funkcji płatnika na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.).

Jak zauważa ministerstwo finansów możliwość papierowego złożenia zeznania podatkowego CIT-8 dotyczyć będzie rozliczenia dochodu, także za 2018 r. Za okres ten składanie zeznań CIT-8 podlega obecnie prolongacie do 31.10.2019 r. – mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 549).

Przepis wprowadzający możliwość złożenia zeznania CIT-8 w postaci papierowej wejdzie w życie z dniem 25.10.2019 r.