Przystąpienie syndyka do postępowania

Stan faktyczny i pytanie prawne

„E.” sp. z o.o. domagała się zapłaty wierzytelności od dłużnika – A.P. W trakcie postępowania ogłoszono upadłość wierzyciela i do postępowania wstąpił syndyk, który poparł powództwo „E.” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Sąd II instancji skierował do SN pytanie prawne o następującej treści: „Czy syndyk masy upadłości, wytaczając na podstawie art. 144 ust. 2 ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe, t. jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm., dalej jako: PrUp) powództwo w imieniu własnym, ale na rzecz upadłego, może domagać się zasądzenia na swoją rzecz, a nie na rzecz upadłego?”.

Po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu. Zgodnie z art. 144 ust. 2 PrUp, wyżej wskazane postępowania syndyk prowadzi na rzecz upadłego, lecz w imieniu własnym. Sąd wskazał, że na skutek ogłoszenia upadłości dochodzi do rozdzielnia legitymacji materialnej i procesowej (zob. postanowienie SN z 21.7.2011 r., V CZ 37/11, Legalis; wyrok SN z 16.1.2009 r., III CSK 244/08, Legalis).

Istnieją jednak rozbieżności co do tego, na czyją rzecz sąd powinien zasądzić ewentualne należności. Przyjmuje się, że w postępowaniach sądowych dotyczących masy upadłości, a określonych w art. 144 ust. 1 PrUp, jedynie syndykowi przysługuje tzw. legitymacja formalna, a więc to tylko on jest stroną w znaczeniu formalnym (procesowym), działając w tym postępowaniu we własnym imieniu. Upadły, będąc stroną w znaczeniu materialnym, pozbawiony jest legitymacji formalnej do występowania w tych postępowaniach, a podstawienie syndyka w miejsce upadłego ma bezwzględny charakter, a więc legitymację procesową ma tylko podmiot podstawiony, a zatem syndyk. Zatem to syndyk działający w imieniu własnym jest adresatem orzeczenia zawartego w wyroku wydanym w sprawie toczącej się z jego udziałem.

Prezentowany jest również pogląd, że brak legitymacji formalnej upadłego nie jest równoznaczny z brakiem po jego stronie zdolności prawnej. Skutki ogłoszenia upadłości dotyczą sfery jego zdolności do czynności prawnych. Syndyk prowadzi postępowania sądowe na rzecz upadłego, lecz w imieniu własnym, a świadczenia dochodzone przez syndyka lub przeciwko niemu podlegają zasądzeniu na rzecz lub od upadłego.

Postanowienie SN

Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały, pytanie prawne zadane w konkretnej sprawie nie dotyczyło bowiem jej stanu faktycznego. Syndyk przyłączył się do toczącego się już postępowania a nie wytoczył powództwo. W uzasadnieniu postanowienia SN wyjaśnił jednak, że w takiej sytuacji upadły nie ma uprawnienia do zarządzania swoim majątkiem i legitymacji do występowania w sprawie, jego uprawnienia przejmuje syndyk i to od niego lub na jego rzecz należy zasądzić należności.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności