W kontekście podanej problematyki należy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności na art. 21 § 1 pkt 2 OrdPU, który wskazuje, że zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania. Jak zaś postanowiono w art. 212 OrdPU, organ podatkowy, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia. Decyzje, o których mowa w art. 67d OrdPU, wiążą organ podatkowy od chwili ich wydania.

Ponadto, znaczenie mają regulacje prawne zawarte w § 4 ust. 1 pkt 2 ZasRachPodR, gdzie postanowiono, że do udokumentowania przypisów lub odpisów służą decyzje.

Na kanwie ww. regulacji prawnych w orzecznictwie sądowym akcentuje się, że poza wyjątkiem dotyczącym decyzji, o których mowa w art. 67d OrdPU, decyzja wiąże organ od chwili jej doręczenia stronie. Dopiero od tego momentu wywiera ona skutki prawne. Do momentu doręczenia decyzja może być zmieniona bez konieczności wdrożenia procedur prawnych dotyczących zmiany lub uchylenia decyzji (por. wyrok NSA z 9.12.2020 r., II FSK 2248/18).

W kontekście powyższej problematyki warto odnotować stanowisko wyrażone w wystąpieniu pokontrolnym RIO w Szczecinie z 9.5.2022 r. (Nr WK.6001.5.2022). W podanym wystąpieniu pokontrolnym stwierdzono, że:

W latach 2020-2021 przypisu podatku od nieruchomości na kontach podatników (osób fizycznych) dokonywano pod datą wystawienia decyzji, zamiast pod datą doręczenia decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, co było sprzeczne z art. 21 § 1 pkt 2 w zw. z art. 212 ustawy Ordynacja podatkowa i § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. Za wskazaną nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. księgowości podatkowej, a z nadzoru Skarbnik – str. 47 i 48 protokołu kontroli.

Natomiast we wniosku pokontrolnym wskazano, aby dokonywać przypisów podatku od nieruchomości na koncie podatnika na podstawie skutecznie doręczonej podatnikowi decyzji wymiarowej.

Podsumowując, stanowisko regionalnej izby obrachunkowej ma prawne uzasadnienie. Przypisu podatku od nieruchomości należy dokonywać z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w tym przypadku zawartych we wspomnianej ustawie i rozporządzeniu. Zaniechania w tym zakresie z pewnością będą skutkowały wykazaniem nieprawidłowości przez regionalną izbę obrachunkową.

Źródło: RIO w Szczecinie