Ważne

W kontekście podanej problematyki warto w pierwszej kolejności przytoczyć regulacje CzystGmU.

Zgodnie z art. 6k ust. 1 CzystGmU rada gminy, w drodze uchwały:

1) dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy;

2) ustali stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

Z kolei, zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 5 CzystGmU rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 3 – 1,3 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem za pojemnik lub worki o pojemności 120 l przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności. Zgodnie zaś z art. 6k ust. 3, rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie ust. 1 albo w art. 6j ust. 3b.

Z powyższych regulacji wynika więc, że kompetencja rady gminy dotyczy ustalenia stawek opłat za pojemnik/worek oraz opłaty podwyższonej. Podane przepisy nie odnoszą się do miesięcznych stawek tych opłat. Do miesięcznych – ale opłat – odnosi się art. 6i ust. 1 pkt 2 CzystGmU.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Kolegium RIO w Poznaniu z 12.1.2022 r. (1/1/2022; https://bip.poznan.rio.gov.pl). W podanym rozstrzygnięciu stwierdzono naruszenie prawa polegające na tym, że: (…)  w myśl przepisu art. 6k ust. 1 pkt 2 CzystGmU rada gminy ma kompetencję do ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek, a nie do ustalenia miesięcznej stawki opłaty za pojemnik lub worek. Natomiast stosownie do przepisu art. 6i ust. 1 pkt 2 ustawy, miesięczna jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczona dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy na podstawie stawki w sposób określony w art. 6j ust. 3 CzystGmU. Zatem określenie „miesięczną” w postanowieniach § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 w zakresie nadania nowego brzmienia § 2 ust. 2 i 3 uchwały zmienianej w sposób istotny narusza wyżej cytowane przepisy prawa.

Podsumowując, rada gminy nie może określić miesięcznej stawki opłaty za odpady (i opłaty podwyższonej) lecz stawkę opłaty za pojemnik/worek. Miesięczny bowiem wymiar ma dopiero opłata wnoszona przez właściciela.