Przyjmowanie w gminie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – nowe procedury