Przygotowanie zawodowe dorosłych

Rozporządzenie to weszło w życie 18 kwietnia 2014 r. zastępując dotychczas obowiązujące rozporządzenie MPiPS z 7.4.2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz.U. Nr 61, poz. 502 ze zm.), które obowiązywało czasowo, do końca 2013 r. Przejściowy charakter dotychczasowej regulacji wynikał z konieczności dostosowania do przepisów wspólnotowych regulujących kwestię udzielania pomocy publicznej na zasadach pomocy de minimis.

Nowe rozporządzenie MPiPS z 11.4.2014 r. powtarza rozwiązania przyjęte w poprzedniej regulacji. Wzorem poprzednika określa:

  • szczegółowe warunki, sposób i tryb organizowania przygotowania zawodowego dorosłych,
  • sposób refundowania pracodawcy wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych i wypłacania premii,
  • kwalifikacje wymagane od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych,
  • wzór zaświadczenia o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych,
  • warunki i tryb przeprowadzania egzaminu sprawdzającego oraz
  • wzór wydawanego zaświadczenia.

W porównaniu do dotychczasowej regulacji, w nowym rozporządzeniu resort wprowadził kilka zmian porządkowych oraz ujednolicił i doprecyzował niektóre zapisy. Usystematyzowano m.in. wykaz dokumentów, które składa pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych. Wprowadzono również obowiązek uzupełnienia niekompletnych wniosków pracodawców. Pracownik PUP przyjmujący wniosek pracodawcy, w którym brak nazwy i symbolu cyfrowego zawodu oraz nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie i oznaczenia tych kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach, jest zobowiązany je uzupełnić.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności