Rozporządzenie to weszło w życie 18 kwietnia 2014 r. zastępując dotychczas obowiązujące rozporządzenie MPiPS z 7.4.2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz.U. Nr 61, poz. 502 ze zm.), które obowiązywało czasowo, do końca 2013 r. Przejściowy charakter dotychczasowej regulacji wynikał z konieczności dostosowania do przepisów wspólnotowych regulujących kwestię udzielania pomocy publicznej na zasadach pomocy de minimis.

Nowe rozporządzenie MPiPS z 11.4.2014 r. powtarza rozwiązania przyjęte w poprzedniej regulacji. Wzorem poprzednika określa:

  • szczegółowe warunki, sposób i tryb organizowania przygotowania zawodowego dorosłych,
  • sposób refundowania pracodawcy wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych i wypłacania premii,
  • kwalifikacje wymagane od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych,
  • wzór zaświadczenia o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych,
  • warunki i tryb przeprowadzania egzaminu sprawdzającego oraz
  • wzór wydawanego zaświadczenia.

W porównaniu do dotychczasowej regulacji, w nowym rozporządzeniu resort wprowadził kilka zmian porządkowych oraz ujednolicił i doprecyzował niektóre zapisy. Usystematyzowano m.in. wykaz dokumentów, które składa pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych. Wprowadzono również obowiązek uzupełnienia niekompletnych wniosków pracodawców. Pracownik PUP przyjmujący wniosek pracodawcy, w którym brak nazwy i symbolu cyfrowego zawodu oraz nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie i oznaczenia tych kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach, jest zobowiązany je uzupełnić.