Przychody z tytułu dodatków spisowych

Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14.7.2021 r. (0115-KDIT2.4011.334.2021.1.MM).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 SpisPowszU, zadania gmin w ramach prac spisowych obejmują zadania z zakresu administracji rządowej m.in. w zakresie weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa GUS.

Środki na wykonanie tych zadań Prezes GUS przekazuje gminie za pośrednictwem dyrektora urzędu statystycznego właściwego ze względu na miejsce położenia gminy w terminach umożliwiających wykonanie prac spisowych (art. 37 ust. 3 SpisPowszU).

Natomiast w ramach wydatków osobowych można finansować m.in. dodatki za wykonywanie prac spisowych (dodatki spisowe) lub jednorazowe nagrody za wykonywanie prac spisowych dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego oraz zastępców komisarzy spisowych (art. 38 ust. 1 pkt 2 SpisPowszU).

Pozostaje kwestia opodatkowania otrzymanych dodatków spisowych podatkiem dochodowym, czyli zgodnie z przepisami PDOFizU. Dyrektor KIS rozpatrywał taką sprawę, w której burmistrz wyznaczył dziewięciu pracowników do prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo-mieszkaniowych. Pracownicy wykonywali czynności spisowe zarówno w godzinach pracy, jak i po godzinach, gdyż nie zostali zwolnieni z obowiązków wynikających z umowy o pracę. Pracownikom tym wypłacono dodatki spisowe za wykonywanie tych prac.

Dyrektor KIS przyznał rację wnioskującemu o wydanie interpretacji podatkowej, że dodatki spisowe otrzymane przez pracowników nie są przychodami ze stosunku pracy. Dodatki spisowe trzeba bowiem zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, czyli z art. 13 pkt 6 PDOFizU. Z przepisu tego wynika, że do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zalicza się m.in. przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności.

W konsekwencji podmiot dokonujący wypłaty takich przychodów potrąca i odprowadza zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z zasadami określonymi w art. 41 i 41 PDOFizU.

Podsumowując, w omawianej sprawie dodatki spisowe wypłacono pracownikom, czyli osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, których wynagrodzenia i wszelkie inne wypłaty oraz świadczenia nieodpłatne z tego tytułu stanowią przychody ze stosunku pracy i innych pokrewnych, wymienione w art. 12 ust. 1 PDOFizU. Dyrektor KIS stwierdził jednak, że dodatki spisowe nie należą do tego źródła przychodu, są bowiem przychodami z działalności wykonywanej osobiście. Ma to wpływ przede wszystkim na obowiązki płatnika podatku.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności