Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14.7.2021 r. (0115-KDIT2.4011.334.2021.1.MM).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 SpisPowszU, zadania gmin w ramach prac spisowych obejmują zadania z zakresu administracji rządowej m.in. w zakresie weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa GUS.

Środki na wykonanie tych zadań Prezes GUS przekazuje gminie za pośrednictwem dyrektora urzędu statystycznego właściwego ze względu na miejsce położenia gminy w terminach umożliwiających wykonanie prac spisowych (art. 37 ust. 3 SpisPowszU).

Natomiast w ramach wydatków osobowych można finansować m.in. dodatki za wykonywanie prac spisowych (dodatki spisowe) lub jednorazowe nagrody za wykonywanie prac spisowych dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego oraz zastępców komisarzy spisowych (art. 38 ust. 1 pkt 2 SpisPowszU).

Pozostaje kwestia opodatkowania otrzymanych dodatków spisowych podatkiem dochodowym, czyli zgodnie z przepisami PDOFizU. Dyrektor KIS rozpatrywał taką sprawę, w której burmistrz wyznaczył dziewięciu pracowników do prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo-mieszkaniowych. Pracownicy wykonywali czynności spisowe zarówno w godzinach pracy, jak i po godzinach, gdyż nie zostali zwolnieni z obowiązków wynikających z umowy o pracę. Pracownikom tym wypłacono dodatki spisowe za wykonywanie tych prac.

Dyrektor KIS przyznał rację wnioskującemu o wydanie interpretacji podatkowej, że dodatki spisowe otrzymane przez pracowników nie są przychodami ze stosunku pracy. Dodatki spisowe trzeba bowiem zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, czyli z art. 13 pkt 6 PDOFizU. Z przepisu tego wynika, że do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zalicza się m.in. przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności.

W konsekwencji podmiot dokonujący wypłaty takich przychodów potrąca i odprowadza zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z zasadami określonymi w art. 41 i 41 PDOFizU.

Podsumowując, w omawianej sprawie dodatki spisowe wypłacono pracownikom, czyli osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, których wynagrodzenia i wszelkie inne wypłaty oraz świadczenia nieodpłatne z tego tytułu stanowią przychody ze stosunku pracy i innych pokrewnych, wymienione w art. 12 ust. 1 PDOFizU. Dyrektor KIS stwierdził jednak, że dodatki spisowe nie należą do tego źródła przychodu, są bowiem przychodami z działalności wykonywanej osobiście. Ma to wpływ przede wszystkim na obowiązki płatnika podatku.