Przychody osiągane z tytułu umowy dzierżawy autorskich praw majątkowych do logotypów zaliczyć należy do źródła przychodów z najmu i dzierżawy

Podatnik we wniosku o interpretację indywidualną zadał pytanie o możliwość opodatkowania przychodów osiąganych z tytułu dzierżawy autorskich praw majątkowych do logotypów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%. Zdaniem podatnika, przedmiotem dzierżawy mogą być prawa autorskie, więc będzie mógł korzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

Organ wydający interpretację uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Stwierdził, że przychody uzyskane w związku z posiadaniem, korzystaniem czy udostępnianiem logotypów zaliczane są do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, w świetle art. 10 ust. 1 pkt 7 PDOFizU, więc nie ma podstaw do opodatkowania ich w formie ryczałtu. Zdaniem organu, czynsz uzyskiwany za udostępnienie logotypu stanowić będzie przychód z praw majątkowych, co znajduje potwierdzenie w art. 18 PDOFizU.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę podatnika oraz podzielił stanowisko organu wydającego interpretację i uznał, że odpłatne udostępnienie praw do korzystania z logotypu stanowi przychód z praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 PDOFizU). Zdaniem WSA źródłem określonym w art. 10 ust. 1 pkt 6 PDOFizU nie mogą być przychody osiągane z dzierżawy praw.

W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego podatnik zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez nieuprawniony brak rozróżnienia przychodu z dzierżawy rzeczy i prawa majątkowego. NSA uchylił zaskarżony wyrok i interpretację podnosząc, że w przypadku gdy przedmiotem dzierżawy są prawa majątkowe, to pożytki z tego prawa stanowią przychód ze źródła przychodów z najmu i dzierżawy (art. 10 ust. 1 pkt 6 PDOFizU), a nie z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych (o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 PDOFizU), na co wskazuje wykładnia językowa i systemowa. Uzupełniająco NSA wskazał, że w świetle art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 PDOFizU, przychodami z praw własności przemysłowej będą tylko takie przychody, które są bezpośrednio z tych praw uzyskiwane (a nie pośrednio, jak w przypadku art. 10 ust. 1 pkt 6 PDOFizU).

Komentowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest istotny z dwóch powodów.

Po pierwsze, powyższe rozstrzygnięcie jest doniosłe z praktycznego punktu widzenia. Należy zgodzić się z precyzyjnie uargumentowanym stanowiskiem NSA, że nie sposób przypisywać ustawodawcy zamiaru wyłączenia dzierżawy praw majątkowych z treści art. 10 ust. 1 pkt 6 PDOFizU. Słuszna wydaje się konkluzja dotycząca zaliczenia przychodów osiąganych z tytułu umowy dzierżawy praw majątkowych do źródeł przychodu osiąganych z najmu i dzierżawy.

Co więcej, należy odczytać stanowisko NSA tak, że odstępuje od dotychczas pojawiającej się linii orzeczniczej. W przedmiotowym wyroku NSA nie podzielił stanowiska wyrażonego w wyrokach tego sądu z 28.7.2016 r., II FSK 1908/14 oraz z 22.3.2019 r. (II FSK 955/17, Legalis), gdyż zdaniem składu rozpoznającego omawianą sprawę, dotychczasowe stanowisko NSA dotyczące dzierżawy praw majątkowych, opierało się na niedostatecznie uargumentowanym stanowisku.

NSA w komentowanym uzasadnieniu podzielił stanowisko wyrażone w prawomocnych orzeczeniach wojewódzkich sądów administracyjnych, np. WSA w Łodzi z 24.9.2015 r. (III SA/Wa 657/15, niepubl.); WSA w Warszawie z 7.7.2014 r. (III SA/Wa 587/14, Legalis). Sąd podkreślił, że okoliczność niepoddania kontroli instancyjnej poglądów zawartych w wyrokach WSA nie ma znaczenia, skoro prawomocne orzeczenia weszły do obiegu prawnego.

Zatem, wcześniejsze stanowisko organów stosujących prawo (podzielane przez sądy), że bez względu na umowę, jeżeli jej przedmiotem jest prawo majątkowe to przychód konsekwentnie miałby być osiągany również z praw majątkowych, nie uzyskało aprobaty NSA oraz uznano je w rozważanym przypadku za wadliwe. Wyrok ten zatem przełamuje dotychczasową linię orzeczniczą, która była wielokrotnie wyrażana przez WSA.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności