Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 26.2.2021 r., 0113-KDIPT2-2.4011.951.2020.2.MK).

Wspólnotami gruntowymi podlegającymi zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie są nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy z 29.6.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.; dalej: ZagospWspGrU). Uprawnionymi do udziału we wspólnocie gruntowej są osoby fizyczne lub prawne posiadające gospodarstwa rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy faktycznie korzystały z tej wspólnoty (art. 6 ust. 1 ZagospWspGrU).

Osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej powinny utworzyć spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty. Utworzenie spółki następuje w drodze uchwały powziętej większością głosów uprawnionych do udziału we wspólnocie przy obecności przynajmniej ich połowy (art. 14 ust. 1 i 2 ZagospWspGrU).

Dyrektor KIS zwrócił uwagę, że spółka taka nie jest właścicielem gruntu wspólnoty, lecz pełni tylko funkcje zarządcze. Grunty te stanowią w dalszym ciągu przedmiot własności osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej. Wspólnota gruntowa, aczkolwiek zbliża się do współwłasności, stanowi jednak współwłasność o szczególnych cechach, niepodlegającą podziałowi, rządzącą się odrębnymi zasadami. Istotą współwłasności jest uprawnienie do udziału we wspólnocie gruntowej w postaci korzystania z objętych nią gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem, które przysługuje osobom fizycznym lub prawnym posiadającym gospodarstwa rolne.

Ważne

W odniesieniu do podatku dochodowego przychody spółki z tytułu dzierżawy gruntów pomniejszone o koszty zarządu spółki nie stanowią dochodu spółki, lecz osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej.

W tym przypadku wątpliwość budził fakt, czy w momencie podziału i wypłaty w formie pieniężnej dochodu z tytułu sprzedaży drewna pomiędzy członków wspólnoty gruntowej, na spółce ciąży obowiązek odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z czym trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.; dalej: PDOFizU), przepisów PDOFizU nie stosuje się do przychodów z:

  • działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej;
  • gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach.

W związku z tym, Dyrektor KIS rozwiał wątpliwości uznając, że środki pochodzące ze sprzedaży drewna rozdzielone między członków wspólnoty gruntowej w ogóle nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.