Przy porozumieniu pomiędzy JST o wspólnej realizacji zadania nie można podejmować uchwały o dotacji dla partnera

W motywach uzasadnienia rozstrzygnięcia nadzorczego wskazano w szczególności, że podstawy do podjęcia uchwały przez radę powiatu nie mógł stanowić art. 47 DochSamTerytU. Dla przypomnienia, z tej regulacji wynika, że:

1. Jednostka samorządu terytorialnego może udzielać dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizowanych przez nie zadań.

2. Wysokość dofinansowania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący tej jednostki samorządu terytorialnego, która udziela dotacji.

Co istotne, w dalszych motywach rozstrzygnięcie regionalna izba obrachunkowa zwróciła uwagę na pewien bardzo istotny aspekt formalny przy finansowaniu zadań realizowanych w ramach wspólnych porozumień. Otóż podano m.in., że 

Z przepisu art. 47 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie wynika kompetencja rady powiatu do podejmowania uchwał w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację zadań realizowanych w ramach porozumień. Nie istnieje też żaden przepis prawa materialnego dający podstawę do podjęcia takiej uchwały.

Ponadto zaznaczono, że stosownie do przepisu § 134 TechPrawodR podstawą wydania uchwały i zarządzenia jest przepis prawny, który:

1) upoważnia dany podmiot do uregulowania określonego zakresu spraw,

2) wyznacza zadania lub kompetencje danego podmiotu.

Jednocześnie regionalna izba obrachunkowa wskazała na inną (legalną) alternatywę dla przekazania środków finansowych przez powiat – gminie. Jak podkreślono, za zadanie realizowane przez gminę w ramach wspólnej realizacji projektu przez jednostki samorządu terytorialnego w drodze porozumienia, powiat powinien przeznaczyć w uchwale budżetowej lub jej zmianie – dotację zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 3 FinPubU. Dla przypomnienia, z tej regulacji prawnej wynika, że wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia.

Podsumowując, stanowisko regionalnej izby obrachunkowej jakkolwiek mocno sformalizowane, ma oparcie w przepisach prawa. Oznacza to tym samym, że w przypadku gdy jednostki samorządu terytorialnego realizują wspólnie zadanie (w drodze porozumienia), to wówczas nie ma podstaw, aby organ stanowiący jednostki samorządowej podejmował specjalną uchwałę dotacyjną o przekazaniu dotacji dla „partnera”, z którym wspólnie realizuje zadanie inwestycyjne. Jedyną podstawą prawną przekazania dotacji powinny być zapisy w uchwale budżetowej, w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej, bez podejmowania odrębnej uchwały.

Źródło: http://bip.poznan.rio.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności