W motywach uzasadnienia rozstrzygnięcia nadzorczego wskazano w szczególności, że podstawy do podjęcia uchwały przez radę powiatu nie mógł stanowić art. 47 DochSamTerytU. Dla przypomnienia, z tej regulacji wynika, że:

1. Jednostka samorządu terytorialnego może udzielać dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizowanych przez nie zadań.

2. Wysokość dofinansowania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący tej jednostki samorządu terytorialnego, która udziela dotacji.

Co istotne, w dalszych motywach rozstrzygnięcie regionalna izba obrachunkowa zwróciła uwagę na pewien bardzo istotny aspekt formalny przy finansowaniu zadań realizowanych w ramach wspólnych porozumień. Otóż podano m.in., że 

Z przepisu art. 47 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie wynika kompetencja rady powiatu do podejmowania uchwał w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację zadań realizowanych w ramach porozumień. Nie istnieje też żaden przepis prawa materialnego dający podstawę do podjęcia takiej uchwały.

Ponadto zaznaczono, że stosownie do przepisu § 134 TechPrawodR podstawą wydania uchwały i zarządzenia jest przepis prawny, który:

1) upoważnia dany podmiot do uregulowania określonego zakresu spraw,

2) wyznacza zadania lub kompetencje danego podmiotu.

Jednocześnie regionalna izba obrachunkowa wskazała na inną (legalną) alternatywę dla przekazania środków finansowych przez powiat – gminie. Jak podkreślono, za zadanie realizowane przez gminę w ramach wspólnej realizacji projektu przez jednostki samorządu terytorialnego w drodze porozumienia, powiat powinien przeznaczyć w uchwale budżetowej lub jej zmianie – dotację zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 3 FinPubU. Dla przypomnienia, z tej regulacji prawnej wynika, że wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia.

Podsumowując, stanowisko regionalnej izby obrachunkowej jakkolwiek mocno sformalizowane, ma oparcie w przepisach prawa. Oznacza to tym samym, że w przypadku gdy jednostki samorządu terytorialnego realizują wspólnie zadanie (w drodze porozumienia), to wówczas nie ma podstaw, aby organ stanowiący jednostki samorządowej podejmował specjalną uchwałę dotacyjną o przekazaniu dotacji dla „partnera”, z którym wspólnie realizuje zadanie inwestycyjne. Jedyną podstawą prawną przekazania dotacji powinny być zapisy w uchwale budżetowej, w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej, bez podejmowania odrębnej uchwały.

Źródło: http://bip.poznan.rio.gov.pl