Przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży uprawnień do emisji dla niektórych instalacji wytwarzających energię elektryczną

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 412 opublikowano ustawę z 21.2.2019 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę - Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej Kogeneracji.

Zmiany wprowadzono m.in. w ustawie z 27.4.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z zm.; dalej: PrOchrŚrod), gdzie w art. 401d dodano ust. 1a, zgodnie z którym przychodami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚGW) są także środki uzyskane ze sprzedaży uprawnień do emisji, o których mowa w art. 49 ust. 2a pkt 1 ustawy z 12.6.2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1201 ze zm.). Chodzi tu o środki uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, które nie zostały wydane instalacji wytwarzającej energię elektryczną do roku rozpoczęcia eksploatacji, zostają sprzedane w drodze aukcji po zakończeniu roku, w którym powinny były zostać wydane tej instalacji, nie później jednak niż do 31.12.2019 r., przekazywane w wysokości 20% na wyodrębnione subkonto na rachunku klimatycznym, o którym mowa w art. 23 ust. 1a ustawy z 17.7.2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1271 ze zm.; dalej: GazCieplU).

Natomiast zgodnie z art. 401d ust. 3 PrOchrŚrod (nowy przepis), wymienione wyżej środki ze sprzedaży uprawnień do emisji, pomniejszone o koszty ich obsługi, przeznacza się na:

1) dofinansowanie realizacji na terytorium RP inwestycji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i 8a-8c GazCieplU. Chodzi tu o projekty lub programy realizowane w obszarach:

a) wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

b) inwestycji w jednostki kogeneracji wytwarzające energię elektryczną i ciepło użytkowe w wysokosprawnej kogeneracji;

c) inwestycji realizowanych przez operatora systemu dystrybucyjnego;

d) dostosowania jednostek wytwórczych do poziomów emisji ustalonych w przepisach prawa UE mających na celu ochronę środowiska, w szczególności w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z 31.7.2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE;

e) inwestycji w magazyny energii elektrycznej.

2) refinansowanie NFOŚGW kosztów związanych z przeznaczaniem wymienionych wyżej środków uzyskanych ze sprzedaży uprawnień do emisji na dofinansowanie programów lub projektów w wymienionych obszarach.

3) pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1-3, 5, 6 i 7a-9 GazCieplU, tj.:

a) organizowanie naboru wniosków o dofinansowanie ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym i ich weryfikacja;

b) sporządzanie listy programów i projektów, które zostały wstępnie zakwalifikowane do dofinansowania ze środków zgromadzonych na rachunku klimatycznym;

c) przedkładanie ministrowi środowiska, a w zakresie programów i projektów przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i 8a‒8c GazCieplU - ministrowi energii, list kosztów wstępnie zakwalifikowanych do refinansowania ze środków zgromadzonych na rachunku klimatycznym wraz ze wskazaniem programów lub projektów, których dotyczą te koszty;

d) nadzorowanie wdrażania i realizacji programów i projektów oraz ocena uzyskanych przez nie efektów ekologicznych;

e) organizowanie pomocy technicznej dla potencjalnych beneficjentów;

f) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej o Krajowym systemie zielonych inwestycji;

g) monitorowanie: osiągniętych efektów związanych z uniknięciem lub redukcją emisji gazów cieplarnianych w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji, a także wydatkowania przez beneficjentów środków uzyskanych z rachunku klimatycznego oraz postępów w realizacji programów lub projektów dofinansowanych ze środków zgromadzonych na rachunku klimatycznym;

h) prowadzenie wykazu programów lub projektów dofinansowanych: ze środków zgromadzonych na rachunku klimatycznym, a także z innych środków NFOŚGW lub środków wojewódzkiego funduszu, w odniesieniu do których koszty związane z ich przeznaczaniem refinansowano ze środków zgromadzonych na rachunku klimatycznym;

i) sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem przez beneficjentów środków

- w zakresie dotyczącym wymienionych wyżej obszarów wymienionych w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i 8a-8c GazCieplU.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności