Przeznaczenie środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Lokalnych

Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych mogą zostać przeznaczone na wydatki majątkowe, w tym także w ramach już rozpoczętych inwestycji, jednak nie mogą być przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, już w samej swojej nazwie wskazuje cel, na jaki przeznaczone będą jego środki. Jednostki samorządu terytorialnego wnioskując o te środki nie muszą uzasadniać przeznaczenia środków ani przekazywać szczegółów na temat inwestycji planowanych do realizacji ze środków Funduszu. Na etapie wniosku (w pierwszej turze naboru), gminy i powiaty muszą wyłącznie zobowiązać się do:

  1. przeznaczenia całości otrzymanych środków na wydatki majątkowe;
  2. przeznaczenia całości odsetek od otrzymanych środków, zgromadzonych na rachunku bankowym lub lokacie, na wydatki majątkowe;
  3. przedkładania do właściwego wojewody w formie elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, informacji, na określonym w uchwale Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego wzorze, o wykorzystaniu środków, wg stanu na koniec grudnia 2020, 2021 i 2022 r. Informacja będzie przedkładana w terminie 14 dni po zakończeniu okresu, za który sporządzana jest Informacja oraz 60 dni po zakończeniu wydatkowania przekazanych środków; 
  4. umieszczenia na przedmiocie inwestycji, w momencie jej rozpoczęcia, tabliczki z logo, zgodnie ze wzorem określonym w uchwale Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z informacją o pochodzeniu środków oraz zamieszczenia informacji o otrzymanych środkach na stronie internetowej urzędu gminy/powiatu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że wszelkie środki pochodzące z Funduszu, jakimi może dysponować gmina czy powiat, muszą zostać przeznaczone na wydatki majątkowe. Opierając się na § 3 uchwały Nr 102 Rady Ministrów z 23.7.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 24.7.2020 r. poz. 662) także należy stwierdzić, że wsparcie z Funduszu może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe. Paragraf ten nie zakazuje uprawnionym jednostkom przeznaczenia środków Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe, jakie te jednostki będą musiały ponieść w toku kontynuacji już rozpoczętych inwestycji. Przepisy wspomnianej uchwały nie pozwalają jednak przeznaczyć środków Funduszu na refundację poniesionych wydatków. Zatem inwestycja polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej łączących dwie wsie w gminie, może zostać dokończona ze wsparciem środków Funduszu, jednak środki te mogą pokryć dopiero przyszłe zobowiązania wynikające z realizacji zadania. Nie jest możliwe by środki Funduszu były refundacją inwestycji, która została już zakończona; nie mogą też stanowić refundacji części zapłaty wykonawcy, którą wykonawca już otrzymał w związku z realizacją części zamówienia, jeśli wynagrodzenie wykonawcy jest płatne w częściach (np. po zakończeniu określonego etapu prac).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności