Przez formalności doktorant nie dostał wyższego stypendium

Doktorant Maciej B. (dane zmienione), uczestnik IV roku stacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, złożył „Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników II–IV roku studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017".

W tym okresie na Uniwersytecie złożono 246 takich wniosków, wszystkie na prawidłowym formularzu, wprowadzonym zarządzeniem rektora z 3 marca 2016 r. i od tej chwili dostępnym na stronie internetowej uczelni, jak i w studium doktoranckim.

Wyjątkiem był wniosek Macieja B., złożony na druku, który był stosowany w roku akademickim 2015/2016, znacząco różnym od formularza obowiązującego obecnie. Zdaniem rektora uniemożliwiło to weryfikację osiągnięć doktoranta przez wydziałową komisję doktorancką i spowodowało, że wniosek został odrzucony.

Z powodu złożenia wniosku na niewłaściwym druku nie została bowiem zachowana podstawowa przesłanka ubiegania się o stypendium w postaci wymaganych podpisów i oświadczeń potwierdzających osiągnięcia doktoranta i zgodność wniosku ze stanem faktycznym. To właśnie wspomniane podpisy i oświadczenia są podstawą do ubiegania się o przyznanie czy zwiększenie stypendium doktoranckiego.

Rektor zdecydował również, że nie można wezwać doktoranta do uzupełnienia w terminie siedmiu dni, jak przewidują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, braków formalnych wniosku. Nieprawidłowy druk, który nie mógł zostać uznany za dokument uprawniający do ubiegania się o stypendium, nie podlega dalszemu procedowaniu – rozstrzygnął rektor

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Maciej B. wytknął, że w razie stwierdzenia braków formalnych zamiast wydawać postanowienie o odrzuceniu wniosku, należało wezwać doktoranta do uzupełnienia braków formalnych pisma poprzez złożenie wniosku na aktualnym formularzu. Na podstawie art. 207 prawa o szkolnictwie wyższym do decyzji podjętych przez organy uczelni w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego. Skutkiem tego jest konieczność stosowania w takich sprawach podstawowych zasad postępowania administracyjnego. Zdaniem Macieja B. w jego sprawie rażąco je naruszono.

WSA stwierdził, że postępowanie w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego powinno być prowadzone z uwzględnieniem przepisów KPA Wszystkie gwarancje, jakie na jego podstawie przysługują adresatowi decyzji administracyjnej, winny mieć zastosowanie także do adresatów decyzji, podejmowanych przez organy uczelni w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów. Ma to zapewnić właściwą procedurę i zachowanie uprawnień strony przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki szkoły wyższej. Wydając zaskarżone postanowienie, rektor nie podporządkował się procedurze uregulowanej w KPA i wydał rozstrzygnięcie niemające umocowania w przepisach i regulacjach uczelnianych – orzekł WSA. I z tego powodu uchylił rozstrzygnięcia rektora. Władze uczelni mają ponownie zająć się sprawą.

sygnatura akt: IV SA/Gl 379/17
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności