Obowiązki podmiotów prowadzących zakład przetwarzania oraz prowadzących działalność w zakresie recyklingu zostały określone w rozdziale 6 i 7 ustawy z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688; dalej: ZużSprzElektU16). Dotyczą one m.in. sporządzania, przekazywania i przechowywania zaświadczeń o zużytym sprzęcie, zaświadczeń potwierdzających recykling oraz zaświadczeń potwierdzających inne niż recykling procesy odzysku . Należy wskazać, że zgodnie z art. 53 ust. 4 ZużSprzElektU16, prowadzący zakład przetwarzania wystawia zaświadczenie o zużytym sprzęcie w trzech egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz przekazuje marszałkowi województwa. Analogicznie, zgodnie z art. 55 ust. 4 ZużSprzElektU16, prowadzący działalność w zakresie recyklingu wystawia zaświadczenie potwierdzające recykling w trzech egzemplarzach, z czego jeden z nich otrzymuje marszałek województwa.