Przesyłki w głosowaniu korespondencyjnym

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1769 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28.9.2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym.

W rozdziale 6a, przepisy art. 53a i następne ustawy z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1319; dalej: KodeksWyb), określono zasady przeprowadzania głosowania korespondencyjnego.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych otrzymuje pakiet wyborczy (art. 53e § 4 KodeksWyb):

  • do drzwi mieszkania lub innego lokalu, w którym wyborca przebywa, przy zachowaniu środków ochrony osobistej w celu zapobiegania przenoszeniu na inne osoby czynników chorobotwórczych;
  • po stwierdzeniu przez przedstawiciela operatora wyznaczonego daty doręczenia pakietu wyborczego oraz wskazaniu wyborcy odbierającego pakiet wyborczy i przyczyny braku jego podpisu.

Przedstawiciel operatora wyznaczonego dokonuje:

odbioru kopert zwrotnych od wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, jeżeli wyborca w momencie odbioru pakietu wyborczego zgłosił potrzebę odbioru koperty zwrotnej pod adresem wskazanym przez tego wyborcę:

  1. najpóźniej w dniu wyborów;
  2. po potwierdzeniu tożsamości wyborcy na podstawie dokumentu tożsamości;
  3. po przekazaniu wyborcy potwierdzenia nadania koperty zwrotnej przez przedstawiciela operatora wyznaczonego.

odbioru kopert zwrotnych od wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy otrzymali pakiet wyborczy, na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość, odnotowując odbiór koperty za pokwitowaniem:

  1. w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce operatora wyznaczonego usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca niepełnosprawny jest ujęty w rejestrze wyborców;
  2. w trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w dowolnej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

odbioru koperty zwrotnej od wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych pod adresem doręczenia przesyłki wyborczej z pakietem wyborczym najpóźniej w dniu wyborów:

  1. pod drzwiami mieszkania lub innego lokalu, w którym wyborca przebywa, przy zachowaniu środków ochrony osobistej w celu zapobiegania przenoszeniu na inne osoby czynników chorobotwórczych;
  2. po potwierdzeniu przez przedstawiciela operatora wyznaczonego nadania koperty zwrotnej;
  3. po przekazaniu wyborcy potwierdzenia nadania koperty zwrotnej za pośrednictwem jego oddawczej skrzynki pocztowej lub po pozostawieniu potwierdzenia nadania koperty zwrotnej w miejscu, w którym wyborca przebywa.

doręczenia kopert zwrotnych odebranych od wyborców niepełnosprawnych, wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, oraz wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

do właściwej obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem odbioru, w dniu wyborów w godzinach głosowania, przy zachowaniu wszystkich koniecznych i zalecanych środków ostrożności zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne

Poza tym, pakiety wyborcze, których przekazanie do obwodowej komisji wyborczej do czasu zakończenia głosowania nie było możliwe, a które pozostały w posiadaniu operatora wyznaczonego, przedstawiciel operatora wyznaczonego przekazuje niezwłocznie właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego (KBW). Przekazanie pakietów wyborczych następuje przez jednorazowe wydanie ich urzędnikowi wyborczemu, uprawnionemu do odbioru przesyłek w siedzibie delegatury KBW, za pokwitowaniem odbioru.

Natomiast koperty zwrotne niedostarczone do obwodowej komisji wyborczej do czasu zakończenia głosowania przedstawiciel operatora wyznaczonego przekazuje właściwemu dyrektorowi delegatury KBW przez jednorazowe wydanie ich osobie uprawnionej do odbioru przesyłek w siedzibie delegatury KBW, za pokwitowaniem odbioru.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności